Kundalini

Kundalini

Kundalinienergi, Kundalinirejsning etc.

Det er vigtigt at understrege, at en fuld Kundalinirejsning er mere end særdeles sjælden, langt, langt de fleste der kommer i forbindelse med Kundalinienergien og dens virke vil komme det i mindre sammenhænge, eller den vil nærmere virke som udrensning af mindre områder af livet eller specielle forhold der er nødvendige for vor udvikling, dermed ikke sagt at det er mindre ubehageligt eller at virkningerne er mindre “farlige”. 

 Her på jorden kaldes denne universelle energi for Kundalini, men det er vigtigt at forstå at det er meget store kræfter der ligger bag denne energi, det er den energi der er grundlag for alt liv i universet. Når jeg skriver “En fuld kundalini rejsning” så skal det forståes så fuld som den menneskelige fysiske krop kan holde til,  det er en livslang proces at optræne kroppen til maksimal ydelse for en sådan energi og det vil være forskelligt for alle i forhold til den måde og hvorfra vi inkarnerer.

Det er hver eneste. celle i kroppen der må gå denne proces igennem.
Ser vi et lidt “højere” aspekt af denne energi, så vil vi se at en vulkan i udbrud  er nogle store Ilddevaer/engle der faktisk ER denne ild i friktion, og så er vi stadig i denne fysiske verden med sine begrænsninger, så “leger”. man med kundalini energierne, så leger man helt bogstaveligt med ilden.

 Er man bekendt med teosofien er det den Monadiske Hvirvel og den strøm der strømmer ind derfra, det er det vi her på jorden kalder Kundalini energierne.

De store Devaer der arbejder med disse energier, dem kender vi bedst som Kundalini-Devaerne, de begynder nu at komme ind og begynder at knytte sig til legemerne og have forbundet alle verdenerne bagved, dette betyder at selve arbejdet med at hæve disse kundalini-energier i de fysiske verdener gør det nødvendigt at nogen der i de ” indre verdener” der er bekendt med disse energier og er trænet til det, vælger at inkarnere med dette formål, netop at stå til rådighed for denne opgave. 

Dette indebærer et parforhold hvor begge parter har samme Kundalini forhold men hver sin pol af energien da det er en forudsætning, da det at have en åben kundalini vil være direkte skadelig for den der ikke har adgang ind i disse verdener, når man lever og arbejder så tæt som i et parforhold. 

Det mener jeg man skal være opmærksom på, hvis man har ideer om at søge en bevidst Kundalini udvikling.

 Selve “mekanismen” i Kundalini-energiens virke kan måske bedre forståes hvis vi ser energierne som toner, når et menneske har renset ud i følelser, tanker med mere vil menneskets “tone” blive mere ren og derved vil der ske en påvirkning der hæver energierne og dermed også den energi vi kalder Kundalini, dette sker automatisk og uden fare, prøver vi derimod at hæve energierne og dermed Kundaliniens styrke uden først at have gjort “forarbejdet”, så er der stor risiko for skader på alle de finere strukturer vi indeholder, hvilket kan gå ud over sindet, kroppen og ånden, derfor de mange advarsler mod at “lege” med denne energi.
Rent mekanisk kan man sammenligne med elektricitet, under “normale” omstændigheder vil vi måske virke ved 12 volt, åbner vi for 24 volt er der meget stor risiko for at mange “komponenter” bliver udsat for en overbelastning og bliver ødelagt eller beskadiget, fortsætter vi med at øge strømstyrken uden at tilpasse ledningsnet og diverse forbindelser løbende, så siger det sig selv at det på et tidspunkt kan og vil gå galt.

Normalt mærker vi ikke noget til den da energien ligger slumrende i sit center nederst ved rygsøjlen.
Energien “siver” lige så stille opad og skubber herved evolutionen langsomt fremad ved, at belive centrene i en naturlig rækkefølge.
Da jorden er inde i en kraftig udviklingsproces og menneskeheden følger denne proces, så vil flere og flere opleve at der sker nogle udledninger af energi der for den enkelte kan/vil føles meget voldsomt og grænseoverskridende, det er ikke en Kundalini opstigning men “blot” en udledning som frigør en eller flere gamle tilstande eller det kan være en forberedelse til en større forståelse af de spirituelle aspekter, dette kan medføre at der bliver åbnet for oplevelsen af en eller flere af de verdener og tilstande der altid er og har været omkring os, men ude af syne, følelse eller oplevelse.
Det er en naturlig ting men vil i sagens natur kunne opleves som noget meget skræmmende og unaturligt.

Energi gennem rygsøjlen

Ved en egentlig “kundalinirejsning” løber energien op gennem rygsøjlen i en af tre kanaler der findes her, den bør munde ud i pandecentret og stabiliserer sig her for at undgå skader i de finere stofverdener.

Her er det vigtigt at forstå at enhver blokering og ethvert chakra og center har en “kopi” i hovedet.

Da kundalini-energien er en maskulin, varm energi der i sit grundforløb tages ind gennem rodcentret og derfra deles op i en større antal mindre centre hvoraf 6 små centre er pladseret med 3 centre på hver side af skambenet er det et forløb der i sig selv er god grund til at rense ud i, for ikke at forhindre energiens frie løb, noget andet med den del af kundalini-energien der føres gennem det “filter” som mest er kendt som slangen (kundalini-slangen) i indisk litteratur, denne slange skal ifølge traditionerne ligge sammenrullet 3 gange nederst ved rygsøjlen. Jeg vil foretrække at kalde den et “Filter” eller “katalysator” da dens opgave er, at lukke lige nøjagtig den mængde energi gennem som passer med evolutionen og den enkeltes forberedte udvikling og det siger sig selv, at ethvert forsøg på, med vor begrænsede indsigt i dharma og karma samt visse andre forhold er ren galimatias.

Næste fase af kundalinirejsningen er en udrensning af gamle skader og blokeringer ikke blot i chakrane men i alle steder af kroppen der har forbindelse med de respektive chakra.

Udrensningen vil hvis den forløber på “normal” vis foregå chakra efter chakra startene nedefra, således at rodshakret er det første på den måde at udrensningen foregår ud fra rodshakrets eget bevidsthedsniveau. Derefter starter processen forfra således at rodshakrets udrensning starter fra hara-shakrets niveau og derefter udrenses harashakret herefter flyttes op i zolar-plexus og sådan fortsætter processen indtil alle chakra er udrenset.

Når denne udrensning når chakrane i hovedet vil processen ændre karakter da udrensningen da udgår gennem “kopi-blokeringerne” i hovedet således at udrensningen så at sige, starter oppefra og arbejder sig nedefter. Denne proces vil kunne opleves helt anderledes og måske i nogle tilfælde mere markant end de tidligere processer og dermed kan de i sig selv skabe en del ubehag og uro.

På en måde kan man sige at de første bliver de sidste da kronshakret og rodshakret er de sidste der bliver renset ud.
Når alle chakra er renset ud vil energien løbe fra pandeshakret i den ene af de to kanaler hvorunder shakrane bliver aktiveret og samstemt og først herefter vil den sidste kanal blive “belivet” hvorefter energien åbner alle shakra til fuld aktivitet.

Udvikling og opgaver

Da en kundalinirejsning er bundet ind i enhvers udvikling og opgave åndeligt set, er der stor forskel på resultaterne af denne “rejsning”, dette hænger blandt andet sammen med hjertecentrets udvikling og de “blade” der bliver vendt i forbindelse med dette da hjerteshakret er anderledes end de andre shakra og bedst kan forståes som en “bro” der skal passeres og udvikles og ydermere er en “kopi” af det samme shakra i sjælen et princip der har stor betydning i forbindelse med det “at være sin sjæl” i den fysiske verden.

Det siger sig selv at en proces der har så mange facetter også rummer faren ved “fejltagelser” og “fejlforløb” af både selve energien men også af vor brug af denne og de muligheder den giver adgang til.

Da kundalinirejsningen i sit grundelement frigør gamle oplevelser, traumer og blokeringer ikke blot i dette liv men også i tidligere liv skal der ikke meget til at “det bliver for meget” for vort psyke, vor fysik og vort sind med alvorlige skader til følge.

Et andet problem er at der meget sjældent er tale om en “fuld” kundaliniopstigning men oftest en mindre “udladning af energi der meget vel kan åbne et shakra uhensigtsmæssigt således at vi får adgang til evner eller udtryk som vi ikke er i stand til at beherske på “rette måde” eller med optimal etik eller viden.

Gammel viden

I Indien og omkringliggende lande, har man kendt til K. i årtusinder og har et “naturligt” forhold til den. Det siges at Sikherne er i stand til at beherske denne energi til en vis grad, dette betyder dog ikke nødvendigvis at en “større åndelighed” er til stede men blot at brug og misbrug kan være mere markante.

Meget vigtigt i denne sammenhænge er at forstå at der er en stor forskel på arbejdet med Kundalini begrebet på, i de gamle traditioner prøvede man at nå en “Oplysning” ved at eliminere personligheden, dette er ikke ønskværdigt i vor tid og fremefter i udviklingen, her drejer det sig om at “gå vejen” og samtidigt bevare personligheden (Den udviklede personlighed) intakt.

Efterhånden er vi nået så langt i vores udvikling, at vore legemer bliver løftet op i en højere frekvens, i et stadig hurtigere tempo. Dette betyder for mange at afstanden til de højere legemer, det vi kalder de åndelige verdener, bliver mindre hvorved flere og flere oplever disse verdener, ikke altid på den behagelige måde. Med i dette følger også en nemmere tilgang til at gøre brug af teknikker, som vi ikke altid har indsigt nok til at beherske, eller omgås på en sikker og forsvarlig måde.

Da vi udenfor den Indiske race, ikke har generationers kendskab og erfaring lagt ind i vort nervesystem og cellehukommelse, ligesom dette begreb ikke er accepteret eller forstået af den moderne lægevidenskab, skal der ikke så meget til at det går galt, hvilket mange der er kommet i kontakt med et uforstående behandlersystem mærker på deres egen krop. Dette gælder ikke blot det etablerede, men i lige så høj grad den alternative verden.

Dermed ikke sagt at det altid går galt ved en øget energi op gennem rygsøjlen. Det kan være en stor gave i en udviklingsprocess men den kræver at blive taget alvorligt og seriøst.

Vi er alle unikke

Da vi alle er unikke i vor personlige udviklingsvej, vil der også være meget stor forskel på hvordan vi oplever disse øgede energier. Alt efter hvordan og hvilke centre der bliver aktiverede, vil vore oplevelser spænde lige fra små varmestrømme forskellige steder i kroppen til ekstreme bevidsthedstilstande og møder med alskens væsner og afdøde, stemmer og div.toner hvilket kan være ret så skræmmende i sig selv.

Begær contra respekt

Et af de største problemer er en meget stor uvidenhed, både i det etablerede system som i det alternative miljø.
Denne uvidenhed eller manglende respekt resulterer af og til i tilbud som nok skal overvejes en ekstra gang.
Desuden er der ved at gå “mode” i begrebet “kundalini” så det er godt at se sig for og være kritisk, ganske som i alle andre forhold.

Da tilstanden i sig selv i perioder kan medføre en form for eufori og øget energi, er det vigtigt, at holde så fast som muligt i en fysisk dagligdag. (Jordforbindelse).

At være “død” er ikke en kvalitet i sig selv

Et stort tilbagevendende problem er at, et enkelt eller flere centre kan blive overstimuleret og derved åbne op for oplevelser eller evner der ikke er færdigudviklet på de indre planer og derved kan skubbe den personlige udvikling ind i for meget blændværk og lignende.

Det er vigtigt her (som jeg ser det) at have for øje at afdøde og astrale væsner blot ER` afdøde og astrale væsner og oftest ikke er mere spirituelle/åndelige/vidende end du og jeg, det er bestemt ikke en kvalitet i sig selv at være afdød.

 

KUNDALINIREJSNINGEN

Hvis energien rejser sig helt har vi straks en helt anden situation. Her er der ikke tale om en periodisk tilstand men en permanent.

Dette sker ikke så tit da det i bedste fald sker i et tæt samarbejde med de hjælpere og vejledere på andre planer som er involveret i vor udviklingsplan og Dharma (livsopgave).

K. skal gennemleves for hver inkarnation da den er knyttet til de fysiske planer.
Som en regel har vi forberedt os til denne gave/opgave i foregående inkarnationer netop for at undgå alt for store problemer.
Desværre går det ofte helt galt for nogle, på grund af egne og omgivelsernes uvidenhed og ofte angst for det ukendte.

Rent fysisk er problemet det samme.

En af de store fareområder er medicineringen som er i stand til at skade hele processen hvis fuld omtanke og respekt ikke er til stede

Se eventuelt artiklen: Kundalini, som jeg selv oplevede den.

Sidst revideret 2022

Erik Abrahamsen

Du vil måske også læse..

Kundalini (selvoplevelse)

Kundalini (selvoplevelse) Som jeg selv oplevede starten på denne "kundalinirejse Det siger sig selv, at skal man ”nedkoge” flere års oplevelser i en artikel vil den mangle mange facetter og det håber jeg, at du som læser vil bære over med. At jeg har fået rigtigt...

Sjælemøde

Sjælemøde Et møde med mig selv (Absorbsion) Vi, Mette og jeg, havde været ude at rense et hus og en lejlighed for generende elementer, hvilket i sig selv var en større opgave. Da vi var færdige med arbejdet, sad vi sammen med endnu en clairvoyant og drak en sodavand....

Alternativt/spirituelt

Alternativt/spirituelt Der er flere der har spurgt om forskellen mellem det alternative og det spirituelle, samt hvad forskellen er på uddannede, eksempelvis healere fra de forskellige skoler, og de healere der ikke er uddannet via skolerne, men via indre...