Healing

Jeg vil her holde mig indenfor de begreber der angår healingen set fra det fysiske niveau, idet healing esoterisk set rummer en dybere viden og forståelse som det vil føre for vidt at komme ind på i en introduktion, som denne er ment som.

Healing betyder i sin enkelhed at hele, at gøre hel og skabe balance.

Der bliver i dag brugt mange betegnelser og begreber omkring det, at heale og det er for så vidt naturligt nok da vi er nød til, at forholde os til det der føles rigtigt for hver især, men efterhånden som vi lærer at beherske selve formens “magi”, vil det føles mere og mere naturligt, at “gå direkte til kilden” og udspringet for selve healingens væsen og beherskelsen af samme og dermed vil healing kort og godt være HEALING

Healingens væsen

Der er flere forskellige forhold ved healing der kan skelnes imellem, de mest almindelige  er healing som forløsning, healing som en egentlig balancering af krop, sind og ånd, healing som reel transformation og en kombination af disse.
Flere har spurgt hvad det er der gør at Healing, selv ved vanskelige forhold giver lettelse og ro, det er der flere årsager til og det gælder ikke bare os, men flere trænede healere som er i stand til at træde ud af det vi kalder liniær tid, hvilket blandt andet betyder at arbejdet foretages i de verdener hvor alting er et andet tidsprincip, hvilket egentligt betyder at det er ligegyldigt om problemernes opståen er 2 dage gamle eller flere hundrede år, udenfor den lineære tid er det et evigt nu

Healeren som kanal

Som kanal for en healene energi er healerens egen tilstand afgørende da han vil virke som en form for forstærker og dermed kun kan videregive den energi som hans eget “system” kan bære og tåle, dette er en livslang proces og udvikling, måske forberedt over mange liv.

Traditionel Healing

Ved traditionel healing sker der en overførsel af energi via healeren til klienten. Healeren er kanal for energi, som modtages og viderebringes. Da healeren er kanal er det vigtigt at være så “ren” en kanal som muligt.
At være en “ren” kanal vil sige at holde egne følelser og holdninger ude af processen, at kunne lade den modtagende være det ubetingede midtpunkt.
Den modtagende (klienten) skal føle sig i gode hænder, så inden man vælger en healer (eller en hvilken som helst anden behandler) er det en god ide at tage en snak med vedkommende eller få vedkommende anbefalet af andre.

Den "dybere" healing

En “dybere” måde at heale på er ved at skabe et rum, hvorved klientens sjæl selv kan arbejde, hvilket som oftest resulterer i personlige oplevelser under healingen.

Ved denne form for healing skabes en form for en “boble” og klientens legemer gennemstrømmes nærmest af en form for lys eller meget fint stof som nærmest opløser gamle tilstande i de forskellige legemer, herunder tankelegemer og følelseslegemer. Klienten vil oftest føle en stor lettelse og ro bagefter men da arbejdet foregår i alle legemer vil en vis træthed være naturlig bagefter.

Kundalini & healing

Generelt vil det at have en “åben” kundalini-rejsning først og fremmest betyde, at man konstant “er på arbejde” og konstant er i en vedvarende udviklingsproces, hvilket selvfølgeligt også “smitter af” på arbejdet med healing og andet, healingen bliver en måde at betragte verden og tidshorisonten på som igen bringer enhver healing-proces ind i et større perspektiv.
Det er klart at den direkte adgang ind i denne ild i friktion har betydning i forhold til det at heale, men det er stadig vigtigt for dig som modtager af healing at vælge healer udfra din “mavefornemmelse”, det er ikke sikkert at du har brug for netop denne energi, føl efter i dig selv, ganske som i alle andre situationer.
Denne form for healing har sin største betydning i forbindelse med healing af grupper, landskaber, huse og lignende.

At "absorbere"

En tredie mulighed er at “absorbere”, altså overtage de følelsesmæssige/tankemæssige ophobninger/blokeringer der ikke kan frigøres på anden måde, men ellers er rede til at skulle slippes, problemet her er at Healeren selv er nødt til at forløse blokeringen gennem en efterfølgende proces, hvilket kan tage op til flere dage og selvsagt kan indeholde en vis risiko.
Dette er ikke en “almindelig” måde at arbejde på, men ved arbejde med børn eller i særlige tilfælde kan det være nødvendigt.

Måden jeg arbejder på

Måden jeg arbejder på er de allerede nævnte og ikke bundet til noget system eller navn, men er et direkte samarbejde med de indre verdener, altså den ESOTERISKE gren af det at heale.
Selve healingen eller måden at heale på, afhænger af den aktuelle situation, og de indre verdener der aktuelt arbejdes gennem.

Hvornår heale

Healing er særdeles effektiv ved fysiske som ved følelsesmæssige skader og blokeringer – Nye som gamle. Uanset om man tror på det eller ej.

Da tid og afstand er knyttet til den fysiske verden er det ingen hindring at arbejde med angst, gamle traumer, oplevelser og fysiske sår og skader hvadenten de er knyttet til dette liv eller har deres oprindelse i tidligere liv.

Selve healingen eller måden at heale på, afhænger af den aktuelle situation, og de indre verdener der aktuelt arbejdes gennem.

Ved overgreb

Følelsesmæssige problemer vil som oftest vise sig som fysiske problemer der kan sætte sig mange forskellige steder i kroppen og have mange udtryksformer/virkninger.
For eksempel vil overgreb fysisk/følelsesmæssigt i barndommen ofte sætte sig i hofteområdet.
Herunder regner jeg også en tilsidesat eller underkendt integritet, altså retten til at være som man er.
Disse overgreb resulterer ofte i et problematisk seksualliv, manglende selvfølelse og fysiske problemer i underlivet.

Brug for en samtale?

Samtalen er den måde vi starter enhver behandling. Allerede under de første minutter har jeg fået nogle hint via clearvoyancen. Mange er lidt nervøse til at begynde med og det er ganske normalt, det er jo den første gang i en ukendt verden, men den forsvinder hurtigt da det ikke er en form for eksamen, men rolig snak uden tidspres. Normalt vil vi indlede behandlingen ved at afdække de dybereliggende problemer og baggrunden for at de er opstået, derefter benytter vi healing til at opløse problemet og følgevirkningerne.
Der kan være mange tanker og oplevelser, der kan være rare, eller nødvendige at få sat “på plads”.
Det kan være sider af livet, der er svære at overskue lige nu og alene.
Da verden som sådan er inde i store omvæltninger vil vi jo alle blive påvirket på mange områder af livet og det gælder især parforhold, forhold til venner og os selv.
For mange bliver det aktuelt, at tage sit liv op til revision ofte uden, at det føles som et frivilligt valg men noget man nærmest bliver “presset” ind i.
Det kan ofte være vanskeligt at finde øre til de mange spørgsmål og tanker der dukker op, når forståelsen for os selv og verden omkring os melder sig uden, at risikere at blive “hængt ud”.
Det er derfor vi arbejder som vi gør ved, at kombinere samtale, clearvoyance, intuition og healing.

Kontakt

Clairvoyance

Clairvoyance, Intuition / højere intuition er ikke en evne eller tilstand jeg har søgt men en følge af den naturlige udviklingsproces, en proces og en evne det tog mig lang tid at erkende og acceptere og som hele tiden er i forandring.

Det vil sige, at straks når du kommer, vil jeg danne mig et billede af de problemer og muligheder der er omkring dig og sammen taler vi om hvad du føler er vigtigt, at arbejde med her og nu.

Det at være clearvoyant / intuitiv er ikke en kvalitet i sig selv og som sådan bruger vi ikke clearvoyancen og intuitionen selvstændigt men altid som et af flere værktøjer knyttet sammen med det øvrige arbejde vi laver.

Dette betyder at jeg ikke ”underholder” med clairvoyancen eller bruger den, uden der samtidigt bliver foretaget det relevante indre og ydre arbejde med eksempelvis samtale og healing.
Dette betyder at jeg ikke påkalder for eksempel afdøde, de lever i deres verden og har ikke det fornødne overblik. i stedet kan jeg se ind i deres verdener “oppefra” og kommunikerer med deres “højere selv” hvis det er påkrævet.

For eksempel er det en klar fordel i nogle tilfælde, at gå tilbage eller frem i tid for at se nogle sammenhænge i nogle tilbagevendende problemstilling eller hvilke fremtidige opgaver der er ved at blive gjort klar til.

Da mange problemer er ”bundet” ind til en familiegruppe og problemets opståen kan ligge mange slægtled tilbage kan det være en ren nødvendighed at ”se” problemets opståen hvorved dette kan opløses ”ved roden” da det, at arbejde i en større tidshorisont, ikke er noget problem i de bevidsthedslag der åbnes op til gennem intuitionen og som ikke kan nås gennem clairvoyancen.

Dette lyder måske lidt underligt, men ganske kort er forskellen på clairvoyance og intuition, at hvor de clearvoyante evner er bundet ind i og virker gennem de astrale legemer og er en del af de meget gamle tilstande mennesket har erfaring gennem og i fremtiden vil frigøre sig fra, intuitionen er en evne der virker gennem Sjælen og de bevidsthedslag der ligger over Sjælens bevidsthedslag, dermed en fremtidig evne der vil blive helt naturlig for os alle og dermed også adgangen til det der indenfor eksempelvis Teosofien og Rudolf Steiner kaldes Akasha-kronikken som rummer al viden om enhver og vor evolution.

Da vi består af mange ”lag” og bevidstheder, evner, muligheder og problemstillinger er det altid nødvendigt at ”se” ind gennem mange ”vinduer” og mange indfaldsvinkler og dermed kan det være, at det problem der er mest tydeligt i vor dagligdag ”kun” er det` vi lige mærker her og nu men løsningen eller årsagen ligger et helt andet sted og dertil bruger jeg clairvoyancen og intuitionen for bagefter at bruge healingen til at rydde op eller eliminere problemet hvor det er bedst muligt lige her og nu og ifølge de øvrige mål og processer du er i.

Det er klart at Etik og Respekt er alfa og omega i denne form for arbejde, derfor har vi også nogle helt klare regler som er ufravigelige for os og nogle af dem vil jeg gengive her:

  1. Ved kontakt med afdøde er det helt klart vort ansvar hvad der bliver videregivet og vi tillader ikke, at der kommer noget eller nogen ”igennem” som ikke er relevant og støttende for dig fremover.
  2. Vi kigger ikke på andres liv eller situation hvis de ikke selv er til stede.
  3. Clairvoyance og intuition er en gave til brug for fremskridt og evolution og vi bruger dem i denne ånd, dette betyder at vi aldrig vil berøre dødstidspunkter eller andet der vil give angst eller tilsidesætte din egen frie vilje.
  4. Vor måske vigtigste opgave som dine behandlere er, at hjælpe dig med at komme dertil hvor du ikke har brug for os mere.

Det er klart at vi kunne skrive mere om begrebet men det vil vi bede dig læse under Etik og tavshedspligt

Regression

Regression, Sjælerejse eller tilbageføring, er en metode til at gå tilbage i tid, for at finde årsagen til nogle af de ubevidste blokeringer, vi kan blive hæmmet af i dag.
Angst og fobier kan have at gøre med tidligere liv og oplevelser.
Har vi for eksempel i et tidligere liv, oplevet at dø i en traumatisk situation, vil denne angst meget ofte smitte af som en angst i dette liv.
For eksempel angsten for højder hvis det drejer sig om et fald der har kostet os livet.
Regression er også en måde at opleve tidligere liv og sammenhænge på, for eksempel sammenhænge med mennesker omkring os i dag, enten det nu er rare eller mindre rare sammenhænge.
Meget ofte er det sådan, at der en sammenhæng mellem stærke følelser og tidligere liv, – karma.
I langt de fleste tilfælde er det ikke muligt at “styre” en tilbageføring dagsbevidst, det tager vores underbevidste sig af.
Der er ikke tale om hypnose da vi ikke ønsker at benytte os af dette værktøj.
Vi har en regel der siger at aldersgrænsen for at kunne benytte reggression er: minimum 18.år
Dette skyldes, at der kan være nogle oplevelser der kræver en vis modenhed for, at blive bearbejdet på en god og hensigtsmæssig måde.
Disse “rejser” kræver ganske som alle andre teknikker en stor omtanke og respekt, det er ikke noget man skal “lege” med, da det drejer sig om “værktøjer” der sætter os i forbindelse med virkeligheder der ligger udenfor vort dagsbevidste er det vigtigt at det ikke bliver misbrugt og der ligger nogle meget dybe mekanismer i nogle “højere” bevidsthedslag, som ikke bør bruges i utide eller blot for oplevelsens skyld, så også her gælder reglerne for etik og omtanke.

Krise hjælp

Der kan opstå situationer, hvor det føles nødvendigt at tale med nogen, lige her og nu.

Det kan være ægteskabet, parforholdet eller livet i dagligdagen, der føles uoverskueligt.

Der kan være sider af vores liv, der uventet kommer i fokus. F.eks.: Sorg, stress, frygt, angst m.m.
Under alle omstændigheder kan det være en stor hjælp at få bearbejdet problemerne og dermed komme videre i livet.
Her kan kombinationen af healing, samtale, clairvoyance og intuition være en rigtig god hjælp.

Par terapi

Parterapi er for alle der har én eller anden form for samspil/modspil i forhold til andre.
Som verden og udviklingen ser ud i disse år vil der komme mere og mere fokus på parforhold i alle de forskellige kombinationer vi har kontakt til:
børn/forældre,
kollegaer,
arbejdsgiver/ansat,
ægtepar,
venner/veninder,
lærer/elev,
søskende og så videre.
Dette er en naturlig proces i den udvikling vi er ved at gennemgå og især er det lige nu meget mærkbart i forhold til de etablerede parforhold/ægteskaber.
Mange forhold går i stykker og endnu flere har mærket kriserne i forholdet.
For nogle er det tiden at gå videre i livet alene eller med en ny partner.
For andre er det ikke tiden men der er måske ting i forholdet der trænger til at komme på plads følelsesmæssigt eller på anden måde.
Vi ændrer os konstant og hvis ikke forholdet er “fulgt med” kan det give endog store problemer i dagligdagen.
Den ene part eller begge kan gå med nogle problemer der har brug for at blive løst op eller sat på plads.
I disse tilfælde kan det være en stor hjælp at bruge de muligheder som samtale og terapi kan tilbyde.

Afdøde hjælp kontakt

Jeg har en hovedregel om ikke at påkalde afdøde, så oftest vil jeg skabe en bevidsthedsmæssig kontakt enten gennem vedkommendes vejleder eller indirekte til personen, min kontakt er næsten aldrig direkte, da de afdøde har deres liv og deres opgaver at varetage og det vil jeg ikke blande mig i eller forstyrre, da det ville være etisk ukorrekt, men kommer de til stede er det klart, at de er velkomne alt efter hvilke intentioner de har, men det kan jeg aldrig love dig på forhånd.

Er det af en eller anden grund nødvendigt eller formålstjenligt, at tage kontakt til en afdød vil det som regel ske på en måde hvor jeg ”ser” vedkommende lidt ”oppefra”, nærmest som at stå i et 1. sals vindue og kigge ned på gaden og på denne måde vil kommunikationen som en hovedregel også foregå uden at jeg griber forstyrrende ind i afdødes liv, der hvor han/hun er.

Under en konsultation sker det, at en afdød er med ”på sidelinien” som støtte eller inspirator, af og til vil der også være et ønske fra den afdøde om at aflevere en besked, en følelse eller lignende og derfor er det vigtigt at understrege, at jeg som i alle andre forhold har det fulde ansvar for alt hvad jeg videregiver enten det går den ene eller anden vej, så oplysninger der kan gribe ind på en “forstyrrende” eller angstskabende måde vil aldrig blive videregivet og etik vil altid være det vigtigeste måle begreb.
Jeg ved at det er almindelig tro hos mange der giver sig af med “afdøde-kontakt”, at de ikke personligt har noget ansvar for det der overbringes, men det er en stor fejltagelse, karmaloven gælder ubetinget her

Seksualitet

Hvad enten vi er alene eller i parforhold, unge eller gamle, mænd eller kvinder, er seksualiteten noget der fylder meget for de fleste.
At der også er her, mange oplever problemer i dagligdagen, er mere almindeligt end unormalt men alligevel noget de fleste holder for sig selv og dette skyldes på den ene side det tabu der omgærder hele begrebet seksualitet, på den anden side er det et emne, der ofte bliver behandlet særdeles useriøst mange steder.

For at forstå begrebet seksualitet, er det nødvendigt at hæve sig ud over den misforståelse, at det kun og alene drejer sig om, at gå i seng med hinanden.

Først og fremmest vil jeg nævne, at mennesker er en meget kompliceret natur, der består af meget andet end drifter og begær, og dette gælder i særdeleshed, når vi snakker om seksualiteten, her er det vigtigt, at tage et begreb som kreativitet med ind i billedet. Dette skyldes den måde vi energimæssigt virker på, i særdeleshed i forbindelse med oplevelser fra det øjeblik vi bliver født, under opvæksten og videre i livet.

Vigtigt her er også oplevelser indenfor det, vi kender som tidligere liv, og ikke mindst det, vi har med gennem den familie, vi bliver født gennem. Således vil mange problemer opstå eller være grundlagt udenfor os selv rent bevidsthedsmæssigt.

De oplevelser vi har fået gennem fødsel og opvækst vil betyde rigtigt meget i vor opfattelse af os selv senere i livet, er vor integritet blevet respekteret?
Er vi blevet respekteret som mennesker?
Har vi været trygge i barndommen?

Jeg kunne nævne mange flere sider der er vigtige, men er der sider der har manglet, vil det ofte betyde en blokering følelsesmæssigt og dette vil ofte resultere i blokeringer i underlivet, det område “det indre barn” virker gennem.

Rent fysisk kan de opleves som problemer med seksuallivet, smerter ved menses, svage knæ og fodled, problemer med at blive gravid og meget andet.

Er man “spirituelt” funderet vil seksualiteten ofte være et af de områder der skaber meget usikkerhed og rummer flest misforståelse og dermed også et område der rummer mange “nøgler” og muligheder.

Under alle omstændigheder er der meget hjælp at hente gennem healing og samtaleterapi.
Jeg vil godt herunder henvise til de artikler vi har skrevet om dette emne.

Hus / område velsignelse

Teamarbejde
Bemærk venligst, at Mette og jeg altid arbejder som et team med rensning af huse, områder etc.

En sådan ”renselse” inddrager mange forskellige delopgaver og arbejde på mange ligeså forskellige bevidsthedsniveauer eller ”planer” alt efter arbejdets art og omfang.

På en måde kan man meget groft foretage en opdeling mellem:
a/ Arbejdet med de aktuelle fysiske (levende) beboere.
b/ Arbejdet med eventuelle afdøde personer.
c/ Arbejdet med tanke og følelses former (Bevidste og ubevidste).
d/ Arbejdet med beboere i andre ikke fysiske verdener.
e/ Arbejdet med egentlige energier.

Alt sammen underlagt principperne for afvikling, vedligeholdelse eller opbygning.

Bodyguard
En anden meget vigtig opgave for mig er, at være Mettes ”bodyguard” i de tilfælde hvor vi arbejder med de mere grænseoverskridende (Risikable) opgaver.

Afdøde
Problemer i et hus, lejlighed eller disses næromgivelser skyldes oftest, at der er afdøde der ”blander sig” eller at der findes gamle tanke/følelses former der er så kraftfulde, at de er på vej til eller allerede har infiltrerede de nuværende beboeres liv og dagligdag.
Afdøde kan blande sig eller fylde urimeligt meget af mange årsager og på mange måder. Det er vigtigt at huske på, at fordi en person er død i fysisk forstand behøver vedkommendes karakter og intentioner ikke at være ændret og ej heller personens konkret viden eller hensigt.

At dø er ikke en kvalitet i sig selv**
Ligeledes er dette at ”dø” ikke noget der er overstået lige med et, faktisk drejer det sig om at gøre sig fri af forskellige integrerede ”kroppe” altså en proces der tager den tid den tager.

Noget der kan trække en dødsproces i langdrag kan for eksempel være, at erkendelsen af at man er død, ikke er accepteret eller forstået, at angst, begær, vrede eller andre følelses tilstande overskygger de forhold der er nødvendige for at komme gennem processen og videre ”hjem”.

Her er det for os vigtigt at arbejde ud fra hensynet til årsag/virkning og i bevidsthed om den afdødes intentioner, ønsker vedkommende hjælp? Herunder hjælp til at forstå sin situation, eller vil han/hun kæmpe for at blive i den aktuelle tilstand? Er vedkommende knyttet til stedet, personer eller er årsagen en helt tredje.

Andre verdener
Er årsagen til problemerne i lejligheden/huset af ren energimæssig art eller er der ”hul gennem” til nogle af de verdener der omgiver os vil vor opgave være en andet end hvis det drejer sig om afdøde men stadig er det et konkret arbejde blot kan det være lidt mere tids og opmærksomhedskrævende.

Andre beboere
Står vi derimod over for bevidste væsner fra en anden virkelighed (en anden verden) end vor egen er det ret så væsentligt om de er venligt stemt, neutrale eller det modsatte, ligeledes er det af betydning om det er opbyggende, vedligeholdende eller nedbrydende, alt dette vil være af stor vigtighed for hvordan vi skal reagere og medvirke/modvirke.

Involution/evolution
Et vigtigt område er ligeledes arbejdet med de ”søjler” og energier der har med involutions /evolutions-princippet at gøre men dette viser sig oftest i forbindelse med løsningen af de andre opgaver.

Absorbsion
Når det drejer sig om at rense ud er der ind imellem noget der ikke kan opløses her og nu eller sendes andre steder hen og i sådanne situationer kan det være nødvendigt at ty til ”absorbsion” hvilket helt enkelt betyder, at vi eller en af os så at sige suger disse ind i vort eget ”system” og derefter nedbryder det i os selv, en måde at arbejde på som selvfølgeligt indeholder en vis risiko og indebærer, hvis det for eksempel, drejer sig om en stor sorg, at vi selv går gennem og forløser denne sorg inde i os selv, det er klart at et sådant arbejde kun kan lade sig gøre ved, at vi er to der arbejder, lever, forstår og har tillid til hinanden, så tæt som tilfældet er da en kraftig sindstilstand nødvendigvis vil påvirke begge parter enten man nu er den “deprimerede” eller den “støttende”. Det samme kan selvfølgeligt også gælde konkrete tankeformer etc.

Indretning på ny
Når arbejdet med den egentlige udrensning er udført eller sideløbende med denne vil det være en vigtig del af det endelige arbejde at indrette de forskellige rum og værelser efter deres formål og beboerens sjæls og vejlederes anvisninger. Dette betyder at hvert rum bliver lagt ind under den optimale energi herunder de engle eller devaer der er de mest optimale for hver især og de processer der er inde i livet.

For at forstå princippet i dette er her et eksempel fra “det virkelige liv”: Forældrenes soveværelse blev overskygget af en engel for harmony og balance, børneværelserne (altså børnene der boede der) havde brug for henholdsvis en engel der støttede inspiration og indre ro, en engel der viste sig som en mat varm sol og endeligt to små devaer der støttede leg og lethed.
Det er klart, at vi ikke har valgt hvem og hvad der skulle sættes ind men, at det blev valgt i samråd med de sjæle og vejledere der var tilknyttet hver enkelt til støtte og hjælp.

Engle og Devaer
Det er her vigtigt, at forstå at de engle og devaer der indgår i et sådant arbejde ikke er tvunget ind i disse opgaver men selv har valgt dette arbejde i forbindelse med deres egen udvikling og opgave, så egentligt er disse opgaver også en gave til dem hvilket gør dette samarbejde til en smuk syntese til gavn og udvikling for alle parter.

PS.
Ovenstående er ikke på nogen måde ment som en fyldestgørende beskrivelse af arbejdet med de såkaldt åndelige verdener men i store træk vort arbejdsområde og vore arbejdsmetoder.

Holistisk børneterapi

Børn har, ganske som voksne, deres problemer at slås med. Det kan gøre sig gældende helt ned i svangerskabet og spædbørnsalderen.

Det kan komme til udtryk i f.eks. stress, indlæringsvanskeligheder, taleproblemer, manglende evne til at kunne koncentrere sig(DAMP), agression, ubalance i barnets søvn, vækst, eller mængde af fødeindtagelse.

Kolik, allergi, hyppige eller kroniske sygdomsforløb, negative handlingsmønstre, læse/stave problemer, uhensigtsmæssig social adfærd, og de kroniske eller tilbagevendende sygdomsforløb kan i værste fald øges i styrke og hyppighed, jo ældre barnet bliver.

Mange børn er meget meget sensitive over for hvad der sker omkring dem, og i dem. Meget mere end vi så det for bare få år tilbage.

Mange børn i dag har en kærlighedsevne og en tillid, som er helt unik. De har et stort behov for at føle, at de hører til, og at tale med nogen, der forstår noget af den verden de oplever.

Det drejer sig i særdeleshed om de spirituelle verdener, som mange børn har en helt naturlig tilgang til.
Andre gange kan mor og barn have brug for hjælp til at genvinde balancen efter fødslen.

 

I en holistisk børneterapi er én af mine opgaver at formidle informationer fra barn til forældre og omvendt.
Jeg vil bede den voksne om en symptombeskrivelse, og jeg vil bruge clairvoyance til at lytte til barnet og lade det tale.

Dette gælder helt ned til børn i svangerskabet og spædbørnsalderen. Barnet ved næsten altid, bevidst eller ubevidst, hvor ubalancen har sit udspring.

Jeg vil i samråd med barnet, dets sjæl og vejledere formidle den hensigtsmæssige behandling, med de midler, jeg får anvist fra de indre verdener.

Vil du vide mere ?

For mig betyder det at heale, at skabe balance i krop, sind og sjæl.
Det gør sig gældende både ved fysiske -og psykiske skader/ubalancer, og ved gamle følelsesmæssige skader.
Jeg mener, det er vigtigere, at du får en “egenoplevelse” og selv kan modtage/opleve de informationer og den healing, der bliver givet til dig i en behandlingssituation, end at jeg overgiver dem til dig som 2. hånds-beretning.
Jeg hjælper dig derfor, som en del af behandlingen, med at stille ind på din egen “modtager” af sjælen, at centrere og holde fokus.
For at kunne formidle den mest hensigtsmæssige behandling,
er det således, at jeg vil konferere med min sjæl og vejledere og din sjæl og vejledere, for at kunne sammensætte netop den behandling, du har brug for nu og her.
Det er oftest sådan, at healing, samtale og clairvoyance vil indgå i én og samme behandling.
Da et symptom ofte har forplantet sig på flere planer, er det yderst sjældent jeg kun benytter én behandlingsform. Det er oftest således, at jeg bruger forskellige teknikker og redskaber.

Kontakt

Husrenselse

Husrenselse , bemærk venligst at Erik og jeg altid arbejder som et team i forbindelse med rensning af huse, områder etc.

Mange mennesker oplever at de ikke er de éneste, der bosider deres matrikel.

Når der er spøgelser (sjæle, der ikke kan finde “hjem”) eller anden form for paranormal aktivitet i hjemmet, kan det give sig udtryk på mange forskellige måder.

Det kan også forekomme at man har svært ved at komme af med gamle tanke- og følelsesformer. Det vil sige at man kan have svært ved at ændre handlingsmønstre i forbindelse med en udviklingsprocess.
Dette “problem” kan oftest afhjælpes ved en husrenselse.

Jeg går ind og åbner stedet, der er angrebet, renser det, frigør dem, der er udsat for angrebet, lukker det, og beskytter det, så nye angreb ikke kan finde sted. Dette er en meget grov beskrivelse af fremgangsmåden, for der er ikke to angreb, der er éns, eller to sjæle, der skal have samme behandling.

Jeg udfører en husrenselse i samarbejde med et hold af hjælpere, jeg er tilknyttet på de indre planer, som planlægger og i realiteten udfører opgaven. Det er min opgave at være det mest fysiske led, og formidle den information, energi og de ritualer, jeg får oplyst af gruppen.

Husrenselsen udføres på den aktuelle adresse, og evt. efterbehandlinger i min klinik.