Teamarbejde
Bemærk venligst, at Mette og jeg altid arbejder som et team med rensning af huse, områder etc.

En sådan ”renselse” inddrager mange forskellige delopgaver og arbejde på mange ligeså forskellige bevidsthedsniveauer eller ”planer” alt efter arbejdets art og omfang.

På en måde kan man meget groft foretage en opdeling mellem:
a/ Arbejdet med de aktuelle fysiske (levende) beboere.
b/ Arbejdet med eventuelle afdøde personer.
c/ Arbejdet med tanke og følelses former (Bevidste og ubevidste).
d/ Arbejdet med beboere i andre ikke fysiske verdener.
e/ Arbejdet med egentlige energier.

Alt sammen underlagt principperne for afvikling, vedligeholdelse eller opbygning.

Bodyguard
En anden meget vigtig opgave er, at være Mettes ”bodyguard” i de tilfælde hvor vi arbejder med de mere grænseoverskridende (Risikable) opgaver.

Afdøde
Problemer i et hus, lejlighed eller disses næromgivelser skyldes oftest, at der er afdøde der ”blander sig” eller at der findes gamle tanke/følelses former der er så kraftfulde, at de er på vej til eller allerede har infiltrerede de nuværende beboeres liv og dagligdag.
Afdøde kan blande sig eller fylde urimeligt meget af mange årsager og på mange måder. Det er vigtigt at huske på, at fordi en person er død i fysisk forstand behøver vedkommendes karakter og intentioner ikke at være ændret og ej heller personens konkret viden eller hensigt.

At dø er ikke en kvalitet i sig selv**
Ligeledes er dette at ”dø” ikke noget der er overstået lige med et, faktisk drejer det sig om at gøre sig fri af forskellige integrerede ”kroppe” altså en proces der tager den tid den tager.

Noget der kan trække en dødsproces i langdrag kan for eksempel være, at erkendelsen af at man er død, ikke er accepteret eller forstået, at angst, begær, vrede eller andre følelses tilstande overskygger de forhold der er nødvendige for at komme gennem processen og videre ”hjem”.

Her er det for os vigtigt at arbejde ud fra hensynet til årsag/virkning og i bevidsthed om den afdødes intentioner, ønsker vedkommende hjælp? Herunder hjælp til at forstå sin situation, eller vil han/hun kæmpe for at blive i den aktuelle tilstand? Er vedkommende knyttet til stedet, personer eller er årsagen en helt tredje.

Andre verdener
Er årsagen til problemerne i lejligheden/huset af ren energimæssig art eller er der ”hul gennem” til nogle af de verdener der omgiver os vil vor opgave være en andet end hvis det drejer sig om afdøde men stadig er det et konkret arbejde blot kan det være lidt mere tids og opmærksomhedskrævende.

Andre beboere
Står vi derimod over for bevidste væsner fra en anden virkelighed (en anden verden) end vor egen er det ret så væsentligt om de er venligt stemt, neutrale eller det modsatte, ligeledes er det af betydning om det er opbyggende, vedligeholdende eller nedbrydende, alt dette vil være af stor vigtighed for hvordan vi skal reagere og medvirke/modvirke.

Involution/evolution
Et vigtigt område er ligeledes arbejdet med de ”søjler” og energier der har med involutions /evolutions-princippet at gøre men dette viser sig oftest i forbindelse med løsningen af de andre opgaver.

Absorbsion
Når det drejer sig om at rense ud er der ind imellem noget der ikke kan opløses her og nu eller sendes andre steder hen og i sådanne situationer kan det være nødvendigt at ty til ”absorbsion” hvilket helt enkelt betyder, at vi eller en af os så at sige suger disse ind i vort eget ”system” og derefter nedbryder det i os selv, en måde at arbejde på som selvfølgeligt indeholder en vis risiko og indebærer, hvis det for eksempel, drejer sig om en stor sorg, at vi selv går gennem og forløser denne sorg inde i os selv, det er klart at et sådant arbejde kun kan lade sig gøre ved, at vi er to der arbejder, lever, forstår og har tillid til hinanden, så tæt som tilfældet er da en kraftig sindstilstand nødvendigvis vil påvirke begge parter enten man nu er den "deprimerede" eller den "støttende". Det samme kan selvfølgeligt også gælde konkrete tankeformer etc.

Indretning på ny
Når arbejdet med den egentlige udrensning er udført eller sideløbende med denne vil det være en vigtig del af det endelige arbejde at indrette de forskellige rum og værelser efter deres formål og beboerens sjæls og vejlederes anvisninger. Dette betyder at hvert rum bliver lagt ind under den optimale energi herunder de engle eller devaer der er de mest optimale for hver især og de processer der er inde i livet.

For at forstå princippet i dette er her et eksempel fra "det virkelige liv": Forældrenes soveværelse blev overskygget af en engel for harmony og balance, børneværelserne (altså børnene der boede der) havde brug for henholdsvis en engel der støttede inspiration og indre ro, en engel der viste sig som en mat varm sol og endeligt to små devaer der støttede leg og lethed.
Det er klart, at vi ikke har valgt hvem og hvad der skulle sættes ind men, at det blev valgt i samråd med de sjæle og vejledere der var tilknyttet hver enkelt til støtte og hjælp.

Engle og Devaer
Det er her vigtigt, at forstå at de engle og devaer der indgår i et sådant arbejde ikke er tvunget ind i disse opgaver men selv har valgt dette arbejde i forbindelse med deres egen udvikling og opgave, så egentligt er disse opgaver også en gave til dem hvilket gør dette samarbejde til en smuk syntese til gavn og udvikling for alle parter.

PS.
Ovenstående er ikke på nogen måde ment som en fyldestgørende beskrivelse af arbejdet med de såkaldt åndelige verdener men i store træk vort arbejdsområde og vore arbejdsmetoder.