Der er og bliver fortsat talt meget om dette skift, jorden og vi er på vej igennem, skal vi se lidt længere ud er dette skift ikke begrænset hertil, men strækker sig endnu længere ud, for overskuelighedens skyld vil jeg holde mig til det nære miljø.

At vi ikke, som nogle påstår, pludseligt vil vågne op i en anden galakse er vist indlysende for de fleste og ej heller vil de der er klar eller ”udviklede” nok blive afhentet af smart designede rumskibe og ført til et eller andet sted for de udvalgte, som så meget andet er virkeligheden meget mere nærliggende og lærerig end diverse ønsker om et her og nu paradis.

Udrensning

For at hæve vor bevidsthed kræves der en vis udrensning af fordomme, bindinger og mentale barrierer, ikke blot i hver af os som mennesker men på alle de bevidsthedsplaner som jorden rummer og da det er vandbærerens tidsalder vil noget af det første vi vil bemærke vandets frigørelse fra den faste form til dets egen naturlige tilstand, med det resultat at polerne vil blive isfri og en vis stabilisering af både vådområder og landområder vil forekomme, dette sker ikke fra den ene dag til den anden men alligevel over en kort periode i jordens perspektiv.

I takt med dette er der sket og vil stadig en rum tid endnu ske en frigørelse af gamle blokeringer ikke blot i jorden men på alle planer af bevidsthed knyttet til jorden herunder mennesker og dyr, planter og mineraler osv. Da hele jordens væsen vil søge, at oprette en balance mellem formen og formens ide eller udspring vil den ubalance eller manglende harmoni der er` opleves som krise, katastrofe etc.

Resursernes ubalance

Tager vi for eksempel fordelingen af jordens resurser og de økonomiske midler er det klart for enhver, at der er en ret så stor ubalance i dette felt, overforbrug nogen steder og mangler andre steder selv om resurserne burde kunne række til os alle. For at opnå en større harmoni og balance eller sagt på en anden måde, for at afstemme ideen og formen opstår det vi mærker og kalder en krise på netop dette område og dermed bliver vi tvunget til at handle og forholde os til det der sker, hvor meget og hvor længe afhænger af os selv hver især indtil ”den kritiske masse”, altså den mængde mennesker af god vilje som skal til for at ”krystallisere” den ”rette form”.

På samme måde er det med alle andre områder af tilværelsen i alle de bevidsthedsplaner og kroppe vi består af og som er involveret i denne udviklingsfase. Noget foregår over kort tid og nogle over lang tid, noget er mærkbart og synligt for os og noget foregår på planer som vi kun mærker gennem tanker eller/og følelser eller gennem de illusioner vi har eller er i færd med at bygge op. Noget foregår i sammenhænge som kommer tæt på os, enten fordi vi selv mærker en personlig krise eller det kan være i relation til den familiegruppe vi tilhører, som er i færd med at gøre op med tidligere tider og årsager.

Ny forståelse

Et af de områder der vil komme ind i billedet er vort forhold til tilværelsen i en større eller bredere forstand, altså det at forstå vort daglige liv set i en mere spirituel/åndelig indfaldsvinkel hvor evner som empati og respekt vil komme mere i fokus også i parforhold og den nye forståelse af seksualiteten som vil blive mere tydelige end det er tilfældet i dag.
Som en del af udviklingen af os mennesker vil den del af os, der har fokus i astrallegemet eller illutions-legemet som det også kaldes, være nød til at forholde sig til ikke blot etik men også til vor kritiske og logiske sans, hvilket vil nødvendiggøre en revision og tilpasning af viden og holdninger.

Da den såkaldte ”alternative” verden gerne skulle ændre sig til en mere åndeligt funderet forståelse af tingenes tilstand og eftersom denne alternative verden har taget det økonomiske system så markant til sig, vil en ændring af formen hen imod den oprindelige tanke eller det udviklingsmæssige formål være en nødvendighed.

Om dette vil ske gennem en krise som sådan eller gennem en anden form for tilpasning er svært, at sige på nuværende tidspunkt da evnen og viljen til forandring og klarhed igen er afhængig af mennesker indenfor som udenfor disse rækker.
Er der tale om egentlig vildledning vil begrebet karma komme ind i billedet i forhold til den viden og hensigt der ligger bag og alt efter om vi vildleder os selv eller andre.
Set henover det væsen der går under betegnelsen ”den alternative verden” findes der her en mængde misforståelser, som til en vis grad blokerer for en hensigtsmæssig udvikling af fremtidens muligheder og den nødvendige integrering af en større forståelse af de tilgange vi efterhånden får adgang til og tillige de ændringer der er nødvendige her og nu.

De "nye" børn

For at nævne nogle få er der de nye børn der kommer ind til jorden, børn der i sagens natur har adgang til flere muligheder men kommer nærmest som pionerer uden, at være dagsbevidste om hvorfor de ikke altid er som ”de andre”, andre igen kommer med et mere udviklet ”kropssystem” (forstærket aktivitet i ryggens kanaler) og endnu andre har haft en lang inkarnationspause og dermed en vanskelighed med tilpasningen af kroppen og psykens funktioner.

Alt dette er ganske naturligt i den nuværende udvikling og den hjælp de og ”systemerne” som skole og samfund, familie og andre sociale funktioner nødvendigvis må tilegne sig i form af offentlig forståelse og økonomi er afhængig af en konkret viden og støtte, ligesom børnene har brug for, at opleve en accept og rummelighed fra omgivelserne.
Lægers og psykologers forsøg på at sætte ord og begreber på mange af tilstandene er en begyndende vilje til hjælp og støtte.

At disse børn har brug for ro og vilje til at lære, at beherske disse nye tilstande, burde være en selvfølge og derfor er det lidt beskæmmende, at opleve det modsatte gennem mangfoldige mere eller mindre fantasifulde udlægninger og betegnelser og således understrege at de er anderledes og egentligt ikke hører til blandt andre ”almindelige” mennesker, faktisk (i mine øjne) det modsatte af det de har brug for.

Afdødekontakt

Andre lige så fantasifulde eksempler oplever jeg når gamle skader og fejltagelser bliver udnævnt til ”højere” former for indsigt eller metoder hvilket for eksempel gælder begrebet ”kanaliseringer” der drejer sig om at afdøde rent faktisk overtager kontrollen af en nulevendes krop og udtryk og dette på flere hjemmesider betegnes som en højere form for clairvoyance selv om de vitterligt intet har med hinanden at gøre og kanalisering almindeligvis foregår ved at udnytte et ”hul” i vedkommendes astrale/æteriske beskyttelseslag. Det skal dog her nævnes, at nogle få har en helt anden og meget avanceret mulighed for kanalisering, men det kræver en lang forberedelse, som til en vis grad kan ses i de mentale legemer.

Men udviklingen vil på et eller andet tidspunkt anspore og inspirere enhver til mere viden og indsigt til afløsning af illusioner og begær/behov og det alternative vil blive afløst af en ”sult” efter en ”højere indsigt.

Erik Abrahamsen
Marts 09