Giver det mening

Med kritisk mener jeg, at stille spørgsmålstegn til, og vurdere praktisk taget alt hvad der bliver sagt og fremlagt som sandheder indenfor, såvel som udenfor de alternative/spirituelle verdener.
Det er vigtigt, at tænke på, at når vi begynder at erkende, at ”der er mere mellem himmel og jord” så begynder vi, at åbne op for mange forskellige verdener med en uendelighed af virkemåder og udtryk som meget nemt kan misforstås og misbruges bevidst eller ubevidst.
Det er altid en god ide at spørge: Giver det mening for netop mig?

Hermed mener jeg i lige så høj grad også det, at være kritisk overfor det jeg skriver, da min virkelighed i dag kan have ændret sig i overmorgen. Heldigvis for ellers ville det jo betyde, at jeg var stagneret.

Det Astrale

Tager vi den ”astrale” verden med sine mange planer/oplevelsesverdener som er de verdener der generelt er kontakt til gennem den alternative verden, er det ikke uden grund, at de også kaldes følelsernes og illusionernes land, da det er her vi først kommer i forbindelse med ”lyset” og de mange væsner/ånder/devaer som lever og virker her.

Dette er på ingen måde ment negativt da vi, for at kunne bevæge os videre ind i det vi kalder en spirituel udvikling/spirituel tjeneste på alle måder får brug for evnen til, at kunne gennemskue det vi ikke skal bruge og samtidigt nødvendigvis må opøve vor dømmekraft, vilje og målrettethed.

Ikke mindst når det gælder os selv og de følelser, angst, blændværk som vi konstant vil blive konfronteret med, i os selv og vore omgivelser. Her er det vigtigt, at forstå, at udvikling ikke kun strækker sig over et liv men er en process over mange liv.
Hvad angår de astrale verdener, er det ikke kun verdener udenfor os selv, men i lige så høj grad verdener som vi selv består af, lever i og oplever gennem.

Disse verdener var særdeles vigtige da vi som mennesker kom ind i jordens, og vor egen involution, og skulle lære begreber som følelser og relationer, at kende og her fik vi hjælp af de energier og engle/devaer vi kalder modstandskræfterne for, at kunne tage disse verdener ”på os”. Og det må man nok erkende lykkedes rimeligt godt.

Modstandskræfterne

Det er vigtigt, at huske, at disse verdener (modstandskræfterne) stadig findes i, og opretholder disse verdener så længe der er brug for det, eller sagt på en anden måde, til vi giver dem fri og erstatter dem med bevidst frigørelse og udvikling/evolution ind i den højere bevidsthedsform som vi i realiteten kommer fra og nu er på vej tilbage til. Men nu med en uendelig viden om smerte, angst, had etc. Som kun har kunnet læres gennem erfaring og ved selv, at have prøvet alle aspekter. Her tænker jeg på sjælen som vor højere væren, og den som i første omgang samler den erfaring vi gennem alle disse liv har indhentet.

I disse astrale verdener er der blevet skabt meget angst, vrede, ondskab, blændværk plus meget mere som vi nu kan møde som dæmoner i alle afskygninger på vor vej væk fra de gamle tilstande.

Ondskab

I sagens natur skal de opløses og vi skal gøre os fri af disse dæmoniske strukturer som indeholder ondskaben. Ondskaben er ikke en del af modstandskraften men er udelukkende skabt af mennesket selv og dermed skal de også opløses og nedkæmpes af mennesket selv, selvfølgeligt med den hjælp vi kan få fra de indre verdener og de mange vi arbejder og udvikler os sammen med dér.
For at kunne gennemskue de udfordringer og problemer vi kan, og vil støde på i de astrale verdener er det vigtigt, at erkende og forstå de astrale virkemåder og de astrale verdeners opbygning, ganske som det vil være alle andre steder i livet.

Blændværk

Der findes en hel del bøger m.m. der beskriver disse verdener så jeg vil kun nævne de mest nærliggende virkemåder og muligheder vi vil blive præsenteret for.
For, at forstå disse virkemåder er det vigtigt, at forstå, at astralverdenerne også er illusionernes virkefelt så her vil vi kunne støde på vore dybeste behov, begær, angst etc. etc.
Astralplanet kaldes også ”lysets plan” da det er her, vi i første omgang støder på lys, blændværk og forblindelse forstået på den måde, at vi så at sige har skabt og løbende skaber meget af det vi møder.
Har vi et stort behov/ønske/angst for at møde noget vil der være stor sandsynlighed for, at møde dette i en eller anden form idet vi rent faktisk skaber en astral projektion af dette ønske/angst.

Samle stof

Det er også her der ligger en fare for at stagnere eller endog ”gå baglæns” i vor udvikling, ved at samle astralt stof omkring os. Man kan sammenligne med en magnet der suger metalspåner til sig og derved bliver tungere og tungere og mere og mere dækket af disse spåner så det til sidst ikke er muligt at se, eller forestille sig selve magneten, dens form eller natur.

Tiltrækning

Som eksempel kan vi forestille os en person der har opnået en vis status indenfor en bestemt gren, i tv eller som foredragsholder, politiker etc.
Denne status er måske blevet så vigtig for personen, at han/hun bruger energi på, at bevare sin status og måske så meget, at der bliver brugt mere energi på dette end på, at udvikle sig. Derved begynder man, at rette opmærksomheden mere ind i de astrale behov, som igen tiltrækker mere astralt stof og derved bliver man ”tungere og tungere” hvilket medfører, at de lettere stofpartikler ikke kan fastholdes.

Den kontakt man har til de indre verdener vil ofte blive grovere og binde sig til lavere og lavere verdener/elementaler og kampen for, at beholde sin status vil gå foran den rene tjeneste og indsigt.
Det er ikke så få personer, grupper og foreninger over hele verden der har været ofre i denne mekanisme og vi ser det tit i de alternative/spirituelle kredse hvor f.eks det, at ”se”, kan blive så vigtigt, at det vi ”ser” ikke kan blive stort, flot eller åndeligt nok.

Her er det vigtigt, at huske på at der ikke er noget forkert i selve dette begreb, da det er et af de steder vi har de første store udfordringer for vor logik, fornuft og skelneevne, men som med så meget andet, er en vis viden og omtanke rigtigt gode værktøjer.

Afdøde

Det er også kendt af de fleste, at vi som afdøde tilbringer en tid på de astrale planer og her lever i den virkelighed vi selv har været med til, at bygge op, og i omgivelser som vi ligeledes har bygget op gennem vore liv.

Hvad der måske er knap så kendt er, at disse astrale verdener bebos af mange andre livsformer, og former uden bevidst liv. Nogle er det fint nok, at have kontakt til, andre er ikke.

Nogle af disse beboere vil af forskellige årsager ønske, at give sig ud for noget/nogen de ikke er og andre ønsker, at få kontakt for, at få hjælp og endnu andre ønsker, at være med i det store og spændende arbejde der foregår på de mange bevidstheds niveauer, og ganske som i den fysiske verden er intentionen forskellig fra ”person” til ”person.” Den enkeltes viden og kunnen er lige så forskellig som i den fysiske verden.

Jeg vil ikke på nogen måde fraråde nogen, at beskæftige sig med disse verdener, men blot påpege at brugen af skelneevne, etik, logik og omtanke vil kunne forhindre mange fejltagelser og skader.

Skelneevne

Hvor svært det er, at skelne gik op for mig en aften jeg sad og så en udsendelse med et Engelsk medie der bragte budskaber fra de afdøde til folk i salen. Dette medie var som jeg oplevede det meget seriøst og ansvarsbevidst og udførte et meget fint og sobert stykke arbejde.

Der havde været et par afdøde ”igennem” og budskaberne var ikke til at tage fejl af, men da han havde en kontakt gennem til en dame i salen, var det ikke (som jeg oplevede det) en afdød, men et astralt billede af den afdøde der på grund af denne dames savn/ønske var meget markant, og derved stod aftegnet så tydeligt astralt, at mediet tog det for at være afdøde.
Der var ingen problemer heri da mediet som allerede nævnt var meget seriøs og ansvarlig men havde han ikke været det, kunne en sådan situation nemt give problemer for de efterladte.

Clairvoyance

I dag er der så meget fokus på det, at være for eksempel clearvoyant, at der er stor risiko for at komme ”galt af sted” idet udbud og efterspørgsel vil kunne føre til, at begreber som etik, viden og ansvarlighed ikke altid vægtes så meget som det burde.
Her er det vigtigt, at tænke på, at det første vi risikerer, at støde på er vort eget behov og blændværk forstået således, at det at kunne se afdøde ikke nødvendigvis betyder, at man er mere udviklet åndeligt end andre der ikke ser noget.
Her er det også værd at bemærke, at det med at se aura forekommer, hvis man går en bestemt udviklingsvej. Går man en anden vej vil det ikke være aktuelt, og således intet har at gøre med, at være mere eller mindre ”åndelig".

Åndeligt hovmod

Problematikken er særligt velkendt i forbindelse med brugen af begreber som f.eks. ”englemennesker”, ”devamennesker” ”rummennesker” som er ved, at blive et problem også på de indre planer og til nu er helt misforstået, i den større sammenhæng, men det vil heldigvis blive noget af det der kommer mere klarhed over i den nærmeste fremtid.

Ensomhed

Ofte er det sådan, at man måske starter med, at se en hel del og får et meget tæt samarbejde med hjælpere på forskellige planer. Disse hjælpere behøver på ingen måde, at være mere udviklet, eller at have et bedre overblik end de klienter der sidder ”i stolen”.

Efterhånden som vi bliver ”uddannet” vil billederne blive færre og hjælperne trække sig tilbage, da det ikke er meningen vi skal blive afhængige af disse hjælpere, selv om det kan ske, at visse ”hjælpere” har deres egen dagsorden.
På et tidspunkt når vi er klar til det vil billederne/oplevelserne blive færre eller måske forsvinde og hjælperne blive helt væk.
Dette kan være en svær oplevelse for de fleste der oplever det, da det meget nemt kan virke som om man er opgivet eller kasseret, men faktisk er det modsat. Man er fundet klar til, at arbejde på egen hånd i en periode, eller man er simpelthen vokset fra sine vejledere og perioden fra de gamle vejledere trækker sig tilbage og til de nye er klar og tilpasset den enkelte, kan føles som en periode med ensomhed og det, at være opgivet.

Disse perioder kan man for nogles vedkommende opleves flere gange alt efter hvem vi er og hvor hurtigt vi gennemgår visse processer.
I samme åndedrag må jeg nævne, at det at være clairvoyant er en naturlig del af udviklingen som vi alle er ved at gennemgå og med tiden vil vi alle være clairvoyante da det blandt andet er en følge af den udvikling vort nervesystem og andre af vore legemer gennemgår.

Clairvoyance

Selve den clairvoyante evne vil gennemgå en udvikling ind i finere og finere stofverdener og blive en evne til at ”se og vide” med andre organer end der er normale i dag.
På en måde kan man sige, at det at se aura og ånder er den spæde start til, at kunne beherske disse evner. Altså en slags begyndelsesfase som vil fortsætte efterhånden som vi får udviklet vor etik, personlighed, skelneevne etc.
Her er det vigtigt, at bemærke (i modsætning til det indtryk man ofte får via salgs og reklame tiltag), at clairvoyancen ikke er noget i sig selv men blot et enkelt stykke værktøj til brug i en større sammenhænge.

Da den naturlige clairvoyance i stor grad har med vor generelle udvikling at gøre, og således følger evolutionen og udviklingen af blandt andet vort nervesystem. Ligger der en latent fare ved, at forsøge at forcere udviklingen ved en kunstig udvikling af clairvoyance. Dette vil kunne påvirke og benytte det ”gamle” nervesystem gennem, at vække gamle evner der knytter sig til dette. På en måde kan man sige, at vi går imod evolutionen og derved udsætter os selv for skader på lidt længere sigt.
Der bliver i flere gamle og nye åndelige skrifter advaret mod dette og ikke uden grund.

Indre håndbog

Et andet væsentligt problem er at ved en naturlig udvikling, vil vi være i stand til at vurdere og forstå det vi ser, og være i stand til, at benytte disse evner på rette vis da selve det, at være clairvoyant kun er en del af noget andet. Men ved en forceret ”udvikling” får vi sjældent ”håndbogen” med.

"Sandheden"

Vort (Mettes, mit og selvfølgelig mange andres) verdensbillede indeholder mange hundrede verdener foldet ind i hinanden. Nogle af dem samarbejder vi med, og andre møder vi i kraft af vort arbejde, men de fleste kender vi kun som tal og beskrivelser fra vore hjælpere.
Synsvinkler
Hvis vi nu forestiller os bogstavet "W" så vil det se forskelligt ud alt efter hvor vi ser det fra. Hvis jeg ser det fra oven og er overbevist om, at det jeg ser, er den eneste sandhed, ja så er sandheden sådan, for mig og mine "tilhængere".
En anden ser bogstavet nedefra og er lige så overbevist om, at han har ret. Han vil med lige så god ret påstå, at det er sandheden.
Det samme vil hver enkelt alt efter hvor vi betragter fra.

Nogle har adgang til få verdener og andre har adgang til flere men ingen (som vi har hørt om) har adgang til alle 144.000 verdener som vort solsystem indeholder ifølge vore oplysninger.
Er man clairvoyant, kan man være det gennem æteriske, astrale, mentale eller andre verdener, men princippet er det samme som med bogstavet vi brugte til at begynde med.

Desuden er der en helt anden måde, at få oplysninger på, nemlig ved at "Læse" i den enkeltes kronik (Akasha-kronikken), og herigennem "se" visse tidligere sammenhænge og muligheder for, at komme videre.
Sammenholdt med, at det vedtagne verdensbillede kun opererer med 3 dimensioner samt afstand og tid, og de indre verdener opererer med op til mange dimensioner uden begrænsning i tid og rum, er der uendeligt mange muligheder.
Alt hvad vi ser, ser vi med netop vore egne øjne.

Dertil kommer, at det vi ser, også bliver farvet af vore tanker og følelser. Har vi selv rod med følelserne, så vil det oftest smitte af på det vi ser. Derfor er det så vigtigt når vi arbejder med andre mennesker, at vi allerførst får orden og ro i egne følelser og tanker.

Lige netop dig

Det er igennem disse betragtninger, at noget af det vigtigste, at være opmærksom på, i forbindelse med især det spirituelle og alternative er:
Føles det rigtigt for lige netop dig.
Føles og virker det logisk.
Er budskabet frit for angst og hjælper det mig videre på MIN EGEN vej og i mit eget tempo.
Styrkes respekten for mig selv og mine valg.
Giver det mig frihed til, at vælge og vælge om.
Husk, at Du selv er et lige så stort åndeligt væsen som enhver anden, kun du selv kan gå netop din vej, på din måde, og i dit tempo.
Vær endelig nysgerrig, men glem ikke, at være kritisk.
Åndelighed er fint, åndethed, er ikke.

Der kunne siges meget mere om disse emner, men essensen af denne artikel er, at hver især vil være bedre rustet og beskyttet ved, at være kritisk og gennem brugen af den logiske sans kunne undgå meget af det blændværk der florerer i dag, til gavn og udvikling for os alle.
Det vil være en fordel at tænke på, at der i alle verdener gælder en vis lovformelighed og balance så alene ved brug af vor logik vil meget kunne afvises som blot er opstået af behov/begær og angst.
Det samme gælder energierne idet vi for, at kunne rumme blot den energi der findes ret tæt på os er nødsaget til at opøve vore æteriske og fysiske kroppe.

Healing

I denne forbindelse er begrebet Healing udsat for mange misforståelser og også et sted hvor etik og logik ofte bliver udsat for forskellige opfattelser.
At vi alle dybest set er fødte healere ligger i den kendsgerning, at vi grundlæggende er åndelige væsner der efter rejsen ned i materien og gennem mange liv har viklet os ind i karma og skabt mange forskellige følelsestilstande (dæmoner) som har resulteret i, at mange nu sidder med en angst for, at være ”gode nok” eller modsætningen, ”at være bedre end”, (at kunne noget helt specielt) uden at tænke på, at vi alle er noget helt specielt (alene det, at gå gennem det menneskelige princip er noget helt specielt)og ikke behøver, at bruge alle mulige former for blændværk for, at være ”gode nok”.

Hemmelige ord og diplomer

At bruge healing kan vi lære på kurser eller ved, at tage den gamle lærdom til os som mange har lært i tidligere liv.
Det er vigtigt, at forstå, at uanset hvor meget vi kan købe os til af diplomer og hemmelige ord, er og bliver healing en indre proces som vil fortsætte til vi kan gå i skaberens fodspor, men vejen består af indre udvikling, forståelse og en konstant udvikling af alle vore legemer, til at kunne transformere en stadig større vibration af energi og kontakt.
En følgevirkning er ofte en mindre lyst til, at sætte store ord og metaforer på det, at heale, da forståelsen af, at alt - er et, vil vokse som en naturlig følge af denne indre udvikling, men da alt er udvikling er selve denne problematik jo blot skridt på vejen.
Selve det, at heale kan foregå på mange måder og gennem mange sider af os selv og alle er gode hvis vi giver os selv lov til, at være i det vi er, forstået på den måde, at hvis vi har tillid til, at det vi gør lige nu er det der er det rigtige lige nu, så vil vi være i det perfekte udgangspunkt til, at udvikle os på bedste måde og således vil den healing vi giver blive maksimal.

Læreren

Husk på, at så snart du siger ja til denne (og andre) tjenester, vil den rigtige hjælp blive knyttet til dig! Ingen, absolut ingen bliver glemt eller overset, når eleven er klar vil læreren allerede være i gang med sin hjælp.

Erik Abrahamsen.
Frederikshavn den 11.juli 04.