Denne artikel er ikke ment som en konkret indføring i begrebet SHAMANISME men blot som en overordnet betragtning over et emne som de fleste har et indre naturligt kendskab til.

Tiltrækning

Det lyder sikkert som noget af et postulat, at de fleste har et indre kendskab til Shamanisme men det ligger i hele inkarnations-begrebet og det faktum, at shamanisme er kendt og brugt af næsten alle folkeslag og racer og til alle tider dog med forskellige benævnelser og forskellige udtryk. I nogle kulturer er det de kvindelige shamaner der er de toneangivende, i andre er det de mandlige og i endnu andre er det både de kvindelige og de mandlige.

Shamanernes roller vil også være forskellige lige fra præsteroller, lægeroller til magt og politiske overhoveder og ofte er der i perioder forekommet egentlige kampe om magten som for eksempel i de Skandinaviske lande da kristendommen begyndte, at gøre sig gældende.

Magtkampe

En udløber af disse magt kampe var blandt andet, at det meste af den viden man havde omkring planternes helbredende virkninger gik tabt som følge af Kirkens indførelse af andre måder at udvælge de helbredende urter på, så vidt jeg husker, var det en kirkens mand ved navn Henrik Harpestreng der var i front men det kan man læse mere om i en del af de gamle bevarede skrifter.

De fleste tænker nok først på indianerne i nordamerika når ordet "shamanisme" nævnes men Samerne for eksempel har stadig deres shamanistiske traditioner og selv om kristendommen har gjort deres for, at udrydde begrebet overalt i verden er det ingenlunde lykkedes, således finder vi stadig shamaner i for eksempel Tyrkiet, indre Rusland, Grønland, hele Afrika, Nord og Sydamerika den asiatiske verden etc. etc.
At der er en stor forskel på den måde shamanismen praktiseres og betragtes på er en kulturel selvfølge.
Ganske kort kunne et eksempel være, at en indiansk shaman rejser i underverdenen for at få svar på sine spørgsmål og kontakter sine hjælpere i forbindelse med egen udvikling og hjælp til andre som for eksempel at hente "sjælsstumper" tilbage til en person. En opgave der i sig selv er meget spændende i betragtning af, at det er en af de muligheder vi bruger i en moderne terapi blot under andet navn og med en anderledes forståelse af sjælens opbygning og virkemåde end det har været muligt at forholde sig til tidligere.

Mudang

En Asiatisk shaman (en Mudang) vil være i stand til og uddannet til selv, at gå i kamp med dæmoner og andre væsner fra de nedre bevidsthedsplaner altså dem vi i dag kender som "modstandskræfterne" og ikke må forveksles med egentlige "mørke kræfter" som er noget helt andet.

For mange år siden stødte jeg på nogle forudsigelser fra den Nordamerikanske shamanisme der nævnte, at når der en dag blev født en helt hvid bisonkalv og shamaner fra hele verden satte hinanden stævne ville verden blive forandret og en ny tid begynde.

I begyndelsen af 90 `erne blev der faktisk afholdt en verdenskongres for shamaner fra hele verden i Stockholm og blot få år senere blev der født en hvid bisonkalv i USA, at der var en udbredt kendskab til denne gamle legende afspejledes af mediernes interesse for hændelsen.

Inkarnationsbuer

Noget helt andet er eksempelvis de inkarnations-bue der ligger mellem de nordamerikanske indianske kulturer og de skandinaviske folkeslag, dette vil i særlig grad være med til, at forstærke tiltrækningen mod det indianske som tilfældet er især i de skandinaviske lande.

På samme måde findes disse buer mellem England og Indien, Tyskland og de Jødiske samfund osv. Prøv selv, at søge mere viden hvis interessen er der for eksempel i teosofien!

Skjulte talenter

Mange har en eller flere fortidige inkarnationer i det indianske med i rygsækken som meget vel kan skinne igennem i dag eller ligefrem ligger som nøgler til en spirituel (åndelig) udvikling nu og i fremtiden.
Vor egen udvikling og uddannelse som for eksempel healere strækker sig over mange inkarnationer i lige så mange kulturer og samfund med hver deres specielle viden og erfaring.

For eksempel i en tidligere kultur i det område vi i dag kalder Polen, her havde man en ret stor viden omkring hele overgangs-problemantiken mellem liv og død men prisen for at få del i denne viden kunne være urimelig høj da karma og følelsesmæssige tilstande jo altid vil følge personligheden og derfor må opløses og genlæres, før friheden til at kunne bruge denne gamle lærdom i et nutidigt liv vil være mulig.

Underbevidstheden

Det er blandt andet den "gamle indre viden og erfaring" om det åndelige aspekt vi hver især indeholder, som vi kontakter og bruger som nøgler til en nutidig forståelse og indlæring når vi holder Shamanistiske kurser, vi underviser ikke i den egentlige shamanisme (Det er der andre der har en mere konkret uddannelse til), men netop det at vække og stimulere sjælens hukommelse som en form for bro over adskillelsens hav.

Der findes i dag en hel det musik og sang der har forbindelse med de forskellige shamanistiske retninger og prøv dig eventuelt lidt frem, hvad sker der i dig og hvordan reagerer du på denne musik, det kunne måske være en hint om en måde, at komme videre på eller stimulere noget der allerede ligger latent i underbevidstheden.

Erik Abrahamsen
19.oktober 07