At se og forstå seksualiteten som et højere princip, selve kraften bag livet.

Flyt fokus

Som lovet i en tidligere artikel (Klimaks/seksualitet) vil jeg komme nærmere ind på seksualitetens eller livskraftens betydning og virkemåde i forbindelse med vort fysiske liv og virke.
Bemærk! Jeg vil bede dig som læser denne artikel om, at prøve at flytte fokus omkring det seksuelle fra, at være en seksuel handling til, at være et spørgsmål om et energimæssigt princip.

3. udstrømning

Grundlæggende er denne kraft den 3. udstrømning fra solen og optages via rodcentret (rodchakret) hvorefter det gennem nogle centre i tilknytning til skambenet fordeles i disses energibaner hvorved de fremmer eller forhindrer vore fysik, udtryksformer, selvfølelse, livsenergi etc.

Det er vigtigt her at forstå, at selv om seksualiteten i sit grundelement er den samme energi som kundalini-energien er der gennem en slags sikring nederst i rygsøjlen, den vi oftest kender som den sammenrullede slange, taget højde for at udviklingen følger evolutions-processen og den enkeltes naturlige proces.

Udenom elmåleren

Ligesom det i det fysiske liv er muligt at ”gå udenom” elselskabernes målere og sikkerhedsforanstaltninger med risiko for liv, lemmer og regelsæt er det også til en vis grad muligt at ”gå udenom” sikkerheds-foranstaltningerne i forbindelse med disse kundalini/seksualitets energier, også her med fare for liv og helbred endda flere liv frem.
For at forstå dette hjørne af udviklingsprocessen må vi acceptere, at viden der er tilgængelig er styret gennem nogle højere væsner (”De store engle omkring tronen)” således at vi efterhånden som vi er klar til det vil få adgang og mulighed for, at erhverve denne viden og forståelse i alle forhold af livet.

På denne måde virker også vor evne til at ”se” det der før var skjult uanset hvem vi er da denne ”mekanisme” også virker i forbindelse med hele jordens samlede proces.
Hvor vi i dag generelt regner med 7 grund chakre og et stort antal under-chakra vil vi snart regne med 9 grund-chakra og et større antal under-chakra, ikke fordi vi pludseligt får flere chakra men fordi vi ”får lov” eller bliver ”i stand til” at se nogle flere af de finere æteriske lag.

Dyret i mennesket

Grunden til at jeg nævner dette, skal ses på baggrund af forståelsen af nogle af de underchakra jeg vil beskæftige mig med i det følgende og som har afgørende betydning for forståelsen af seksualiteten i en meget bredere betydning.
Overordnet set virker seksualiteten som vi kender den i dag gennem hara-chakret, altså et af de tre nederste chakra og ser vi på hjertet som broen mellem det ”primitive menneske” og det udviklede menneske eller som Martinus udtrykker det ”dyremennesket” altså dyret i mennesket er det fuldt forståeligt at den gældende seksualitet giver så mange problemer og spekulationer.

Flytte forståelse

På lidt længere sigt vil seksualiteten flytte sit udtryk om på den anden side af hjertet, nærmere betegnet til hals-chakret altså til det nederste egentlige ”rene” menneske chakra hvilket igen vil sige at vi her vil udtrykke vor seksualitet under indflydelse af sjælens kvalitet uden eller kun med ringe indblanding af de nederste chakras begærnatur.
Dette lyder nok lidt kryptisk men det skal ses gennem den udvikling af hjerte-chakret (Chakrene idet hjertet er tredelt), der vil medføre et skift da de 3 nederste chakra er på vej til at ændre status fra, at være de primære handlings og udtryks-chakra til at blive sekundære chakra der ”kun” er et værktøj for vedligeholdelse af kroppen og egoet.
Vore Primære chakra vil da være de over hjertet liggende chakra. Dette vil i sig selv betyde, at tilgangen til seksualiteten vil ske gennem nærhed, empati, respekt, accept altså det vi oplever som kærlighed og ikke som nu gennem begær og behov og som ofte misforstås og opleves som kærlighed.

Dette betyder igen, at seksualiteten på ingen måde vil falde væk, tværtimod, vi vil opleve med flere sanser forstået på den måde, at en orgasme som vi generelt kender den i dag nærmest kun er en skygge af det der vil komme. Vi vil få meget mere oplevelse ind i de verdener hvor seksualiteten og de engle/devaer der arbejder gennem og med disse energier arbejder og derved blive mere bevidste om det skabende arbejde der foregår gennem seksualitetens indre natur.

De sidste bliver de første

Det siger sig selv, at et skift af denne art vil være nød til at gøre op med mange fordomme og mange vil føle sig såret eller vrede da de nederste chakra igennem tusinder af år har været bundet til behov, begær og ikke mindst egoets krav om magt og styring som nu ikke længere vil kunne tilgodeses og her er det måske en hjælp at tænke på, at vi faktisk taler om intet mindre en et kvantespring for menneskeheden.
Hvad betyder det så udviklingsmæssigt for den enkelte?
For at besvare dette kan vi bruge en sætning fra biblen: ”De sidste skal blive de første” og ”Som forneden således også foroven” Dette skal ses i relation til den udviklingsproces vi hver især gennemgår.
De færreste er i tvivl om at vi hver især skal rense ud i det` der hindrer os i, at leve i indre frihed og harmoni og flere og flere vælger bevidst at ”gøre noget” alt efter tro, temperament og den øjeblikkelige livssituation.

For at forstå citaterne og processerne kan det være en hjælp, at tænke på at ethvert chakra (store som små), enhver blokering der sidder i kroppen og sindet har et ”dublet-punkt” eller et kontaktpunkt i hovedet.
Dette betyder at vi hver især har indbygget en form for sikkerhed mod for tidlig åbning at visse evner og tilgange før vi er klar til det og før vi kan håndtere dette på fuldt betryggende måde. Her kommer de første egentlige indvielser ind i billedet.
Ser vi på os selv ud fra treenigheds-princippet: Faderen, sønnen og helligånden så har vi faderen i hovedet, sønnen i hjertet og helligånds-princippet i hofteområdet = ”kilden” som rummer selve livets vand og overflod når den flyder frit og uhindret. Jeg ved det lyder ulogisk men læs med lidt endnu for…

Hvad betyder det for den enkelte?####

For at forstå sammenhængen vil jeg tage udgangspunkt i energifordelingen som jeg beskrev i starten.
Kroppen og de forskellige fysiske bestanddele får energi gennem miltchakret ved at prana (elektriske småpartikler og solens 2. udstrømning) bliver suget ind i dette og derfra frekvensmæssigt bliver fordelt rundt til de forskellige chakre, ganske som lyset der bliver sendt gennem en krystal vil vise sig som de forskellige grundfarver (regnbuen eksempelvis).
Med solens 3. udstrømning er det noget anderledes, denne udstrømning er efterhånden nok mest kendt som kundalini-energi eller kundalini ilden, den repræsenterer den maskuline kraft, handlekraften/viljesstyrken og det udfarende element og som allerede nævnt optages den gennem rod-chakret hvor den fordeles gennem en række under-chakra og punkter hvoraf nogle har været kendt gennem tiderne (måske uden at blive korrekt forstået) og andre er ikke så kendte og endnu andre er endnu ikke tilgængelige men vil blive det på et senere tidspunkt.

BEM.: Jeg vil ikke i denne artikel komme nærmere ind på det forløb der har med den egentlige kundalini-rejsning, den sammenrullede slange og rygsøjlen at gøre men alene beskæftige mig med det som er til gavn for alle i relation til dagligdagen og vort liv i denne.

Energierne

Når energien bliver optaget gennem rod-chakret fordeler den sig blandt andet via nogle punkter (under-chakra) der er pladseret med 3 punkter i hver side af skambenet samt en energistrøm der løber op gennem kanalerne på forsiden af kroppen og gennem livmoderen. (Der findes flere centre men mere derom på et senere tidspunkt).
Ser vi kroppen forfra kan vi måske forestille os, at energien løber fra rod-chakret og ud i et netværk nærmest som et træ med 7 grene, en gren løber lige op, og de resterende 6 fordeler sig med 3 på hver side af skambenet, de er anbragt over hinanden ca. 1 cm. fra kanten af skambenet.

Er dette område helt fri for blokeringer eller skader vil vi være i en fuldstændig harmoni og vort selvværd vil være på plads. Områderne i hovedet vil være fri og vi vil kunne leve i fuldstændig symbiose med vort sjælslegeme.
Er dette område i større eller mindre grad blokeret eller skadet vil vi kunne have ubalancer og blokeringer omkring vort selvværd, selvfølelse, seksualitet og/eller fysiske problemer med barnløshed, seksuel evne/lyst, problemer med livmoder eller prostata, urinveje, tarmsystem, hofter etc. Alt efter om vi er mand eller kvinde.

Energipunkter

Ser vi på de nederste punkter, et på hver side af skambenet fortsætter de ned i henholdsvis højre og venstre ben. Blokeringer her kan ofte opleves som svage knæ eller fodled, smerter eller tendens til åreknuder og kolde fødder etc. Ind imellem kan vi relatere venstre knæ som moderen og højre knæ som faderen, og måske kunne der ligge noget i disse forhold der ville kunne indikere grobund for en blokering?

Ser vi på de to næste punkter på henholdsvis højre og venstre side af skambenet vil vi se at de løber op ad langs kroppen til højre og venstre skulder og ned i armene og passerer gennem albuens og hændernes centre, de bliver på samme side af kroppen som de udgår fra men med den forskel at der er en gren der munder ud i området under brystvorten stadig i samme side.

For mandens vedkommende har den en vis betydning i forbindelse med seksualiteten men for kvindens vedkommende er det en ret vigtig forbindelse idet den har relation til ikke blot seksualiteten men i særdeleshed til mælkekirtlerne i forbindelse med amning da energien eller livskraften fra rodcentret kan belive eller berige modermælken til stor nytte for barnet.
Der er også en pudsighed her idet problemer med selvfølelsen ofte kan opleves i et punkt inde bagved de nederste 2 ribben.

Bemærk

Det er desværre af erfaring vigtigt her, at understrege, at der ikke er nogen grund til på nogen måde, at påvirke selve brystvorterne, blokeringerne sidder altid andre steder!
Blokeringer i disse to baner vil ofte opleves som svaghed/smerte i skuldre, albuer, hænder og tendens til kolde hænder og en vis grad af følelsesløshed.

Energibanerne har at gøre med vor evne til at mærke og forholde os til os selv hvad angår den venstre side og for den højre sides vedkommende drejer det sig om vor evne til at handle ud i verden.

Maskulint / Feminint

Meget groft sagt er højre side den maskuline og handlende og den venstre er den feminine og følende.
Ser vi på de to øverste centre går de fra et punkt et lille stykke under skambenets overkant men i stedet for at holde sig i ”egen side” krydser de over til modsatte sides skulderpunkt og selv om de undervejs krydser brystpartiet har de ingen referencepunkter her, dette sagt for alle eventualiteters skyld.
Fra skulderpunktet går de ned i armene og fordeler sig ud gennem albuecentret og håndens center ud i finger centrene.

Problemer her vil kunne opleves fysisk som de midterste udgangspunkter.
Disse energibaner påvirker generelt set samspillet mellem vor maskuline og feminine side og udtryksform og den måde vi kan handle ind i vore følelser (højre udgangspunkt) og vor evne til at bruge vore følelser i samspil med andre og ud i verden (venstre udgangspunkt).

Kontakt i hovedet

Det er vigtigt her at nævne, at lige som med alle andre centre har disse deres kontaktpunkter i hovedet og dermed vil nakkeområdet og det nederste af kraniekanten også være et vigtigt område at have opmærksomhed på.
På en måde kan man sige, at hele forståelsen af de seksuelle principper skal ”vendes på hovedet” forstået på den måde, at hvor vi generelt set ser ”gennem” seksualiteten” og ind i problemerne og deres løsning og udvikling kan vi gå ”den anden vej rundt” og gennem frigørelse af hofteområdet frigøre vor egen seksualitet og på en for hver især naturlig og harmonisk måde få frihed i seksualitet, selvfølelse og kærlighed og derigennem lægge afstand til gældende dogmer, mønstre og andres forventninger.

I tilgift hertil vil vor egen øjeblikkelige udvikling kunne få et kraftigt og kraftfuldt skub fremad.

Da disse energibaner befinder sig i en lidt ”højere” frekvens end de fleste af de energibaner vi ”normalt” har adgang til, vil arbejdet med dem kræve en vis erfaring, ETIK samt evnen til at kunne sætte sig selv helt ud af fokus/bevidsthed.

Erik Abrahamsen
11.sept.07