Ordet krise får nok de fleste til, at tænke på den verdensomspændende økonomiske krise og med rette, for ganske som en krise for den enkelte kan ses som en mulighed for udvikling ligger der på verdensplan også en mulighed for udvikling, ikke blot en mulighed men en nødvendig udvikling af hele vort syn på økonomi og økonomisk ansvarlighed, både overfor hinanden og det fællesskab vi, som fremtidige ansvarlige og handlekraftige beboere af denne planet er nød til, at erhverve os personligt, nationalt og globalt.

For, at forstå dybden og bredden i de forandringer der sker på jorden er det en fordel, at tænke i større sammenhænge for ikke, at falde for de astrale eller lavere mentale vrangbilleder der naturligt vil dukke op og til en vis grad allerede florerer på nettet og andre steder.

Ønsketænkning

At vi for eksempel og med et slag bliver ført over i en anden bevidsthedstilstand, bliver flyttet til et fjernt solsystem etc. vil være en utopi men selvfølgeligt en behageligt tænkt tilstand der med et slag frigør os fra smerte, svære perioder og ubehagelige valg og erfaringsdannelser, set i en større sammenhænge vil det være en direkte modsætning til hele den udviklingsplan vi er et vigtigt led i.

For, at se det hele i lidt større sammenhænge må vi prøve at forstå, at vor planet kun er en enkelt brik i et større puslespil, en vigtig brik, det skal der ikke herske tvivl om men dog en brik idet vor udvikling sker i et nøje samarbejde med andre planeter i vort solsystem og især i et triangel-samarbejde med 2 planeter som ikke befinder sig i det fysiske univers og heller ikke i det samme vibrationsfelt indbyrdes.

Vi er som fysisk planet (planetvæsen) en del af det solvæsen som rummer mange planeter på mange vibrationsplaner som for eksempel æteriske planeter, astralt manifesterede etc. i alt omkring 74 planeter i vort solsystem ganske som vi hver især har flere legemer med hvert deres vibrationsniveau altså forskellig stoftæthed.

Aktion/reaktion

Det er klart, at som enhver fysisk tilstand i vor krop responderer på vore følelser og tanker og omvendt er det samme forhold gældende i en større målestok, hvilket betyder, at større forandringer på jorden vil være en aktion/reaktion i forhold til forandringer på andre stof tætheder omkring os. Dette betyder, at ved at ændre på vort globale følelsesliv eller tanke mønster vil være med til, at sætte nogle stærke vibrationer opad i finere og finere stof, ganske som tilfældet vil være den modsatte vej.

Det er her vigtigt, at tænke på, ”At som forover således også forneden” og ”De sidste skal blive de første” er gamle sandheder der har været kendt siden ”tidernes morgen” men nok mest er kendt fra bibelske skrifter og af de der har en vis kendskab til den menneskelige og energimæssige udviklings-struktur herunder chakrasystemet og kundalini-energiens indre funktion i forbindelse med chakraernes udvikling. Dette betyder, at selv om jorden er en fysisk planet og dermed befinder sig ”nederst” i det vibrationelle hierarki vil det have en afgørende betydning for selve ”kvantespringet” som vort solsystem går ind i på alle planer.

Igen, hvis vi ser på jordens udvikling, altså jordens ”eget” kvantespring vil denne være ubetinget afhængig af for eksempel menneskehedens samlede udvikling idet denne menneskehed virker direkte ind i jordens samlede bevidsthed, mennesket er jordens astrale følelseslegeme og tankelegeme på samme måde som ethvert menneske har sit astrale og mentale legeme som påvirker vore indre legemer og vore omgivelser altså familiegrupper, arbejdsgrupper etc.etc.. Det er blandt andet derfor ethvert menneske af god vilje bliver betragtet som en ”lysarbejder” på de indre planer, ikke i kraft af hvad vi har behov for, men i kraft af hvordan vore legemer vibrerer, i kraft af den mængde lettere stof (lys) vi kan transformer ind i de større bevidsthedsfelter eller legemer.
Dette betyder igen, at enhver der føler eller tænker på en ”finere, renere mere indfølende” måde er med til, at løfte vort samlede bevidsthedsfelt.
Principperne gælder lige godt hvad enten det er i forbindelse med en personlig krise, en national krise eller en global krise.

En større målestok

Det er klart, at jo ”længere/højere” vi ser ind i de større sammenhænge, jo længere er reaktionstiden i forhold til vor tids forståelse og dette betyder, at den udvikling vi nu er på vej ind i absolut ikke er en ny plan universelt set, den er planlagt over æoner af tid og vil i sidste ende ske som planlagt med de nødvendige korrektioner/småjusteringer der er nødvendige undervejs.
Dermed er de billeder og tanker vi har om ”en ny tid” også farvet af de bevidsthedslag vi ser ind i, eksempelvis vil et billede hentet i et lag af det astrale der bliver påvirket af vort begærlegeme opleves på en måde der tilfredsstiller disse lag af vor natur. Har vi brug for at ”være en af de få udvalgte” vil vore oplevelser blive farvet af dette behov eller begær.

Hvad sker der så nu, jo set i et større perspektiv bestemmer vi det selv idet vi som mennesker har en stor grad af fri vilje og denne ”frie” vilje er ”man” nødt til at respektere og have med i planlægningen, stadig kun til en vis grad således, at selve planen ikke vil blive fraveget men blot korrigeret i forhold til den hastighed vi lærer og forholder os til vore erfaringer.

Den "fri" vilje

På en måde kan man sige at vor frie vilje har flere ”lag”, som for eksempel følelsernes frie vilje, vor tankes frie vilje og endeligt sjælens fri vilje. Dette betyder igen at efterhånden som vi får følelserne underlagt en ”højere” tanke og denne højere tanke responderer på sjælens etik, empati og overblik, ja så vil vi automatisk handle og leve efter nogle andre kriterier end det ego styrede og styrkende princip som vi kender i dag.

Dermed er vi tilbage til den aktuelle krise som vi alle er en del af og de kriser vi personligt oplever omkring os, ikke som uheldige og negative situationer men hændelser og forløb der i sidste ende skal give os mulighed for, at udvikle vore karakterer.
Det siger sig selv, at for at gennemgå en sådan karakterudvikling er vor villighed til, at lære og tage ansvar en afgørende faktor, ikke blot for den enkelte men også globalt set.

I ovenstående ligger så også, at den verdensomspændende krise ikke vil stoppe efter kort tid men vil blive ”styret og korrigeret” efter den hensigt der ligger bag den. At det vil blive svært og uoverskueligt for mange skal jeg ikke benægte men heri ligger også den mulighed for mange til, at lære at føle ansvar for andre end sig selv, ikke blot økonomisk men i lige så høj grad gennem tanker og følelser.

Sande lysarbejdere

Det er i denne overgang de ”sande lys-arbejdere” vil træde frem og gøre sig gældende i tanke, i ord og i handling.
Det er ikke meningen, at vi alle skal ”omvendes/frelses” og være alternative, religiøse i en eller anden bestemt retning etc. meningen med krisen (og andre kriser) er at vi skal udvikle vor evne til, at se og handle i en større sammenhænge og til alles bedste og herunder udvikle vore ”karakterer”.

Erik Abrahamsen
Frederikshavn 12-12-08