Kærlighed, parforhold og seksualitet

Et stort og bredt emne som ydermere kan anskues fra mange vinkler, så lad os starte med kærligheden, hvad er kærlighed?

For mig er der først tale om kærlighed når følgende 3 kriterier er til stede, nemlig respekt, accept og rummelighed, ikke blot til en eventuel partner men i lige så høj grad til sig selv.

Vi befinder os i en tid med mange omvæltninger på nærmest alle områder, det har der altid været vil du nok bemærke og det er for så vidt også rigtigt, da det at være menneske er en lang udviklingsproces med millioner af år bag sig.

Grunden til at udviklingsprocessen lige nu og de nærmeste ca. 300 år er så tydelig og vigtig, er det skifte eller kvantespring som foregår og som vil kulminere med en ny mennesketype, en mennesketype som vil sige farvel til ”dyret” i os, ikke i en fjern fremtid men gradvist og grundlæggende i vores hverdag.

Med ”Dyret” i os mener jeg de sider der bygger på magt, uforløste følelser, begær etc.
Helt konkret er de fleste mennesker stadig bundet i de tre nederste chakra som er dyreverdenens højeste chakra.

Efterhånden som den igangværende udvikling renser vore forskellige legemer ud, vil energierne forstærke udviklingen af de øverste chakra forstået på den måde, at vort hjertechakra nærmest kan sammenlignes med en bro vi skal over.

Hele denne udvikling rummer flere forskellige aspekter som blandt andet empati (at kunne sætte sig i en andens sted), omsorg (at favne og drage omsorg for andre, respekten for andre, sig selv og de verdener vi inderst inde består af, accepten af at andre ikke nødvendigvis er som os selv, måske har de andre behov og oplevelser af livet og dagligdagen og har andre måder at vise disse følelser og tanker på end vi måske lige kan forstå.

Mange er af den opfattelse at kærlighed kan forstås ud fra det ”behov” vi har efter at være sammen med en bestemt person, her er det vigtigt at tage med i betragtningen at en positiv karmisk forbindelse gennem et tidligere inkarnations forhold som for eksempel et tæt bror/søster, mand/kone eller andre tætte forbindelser vil kunne efterlade stærke spor i vor ubeviste hukommelse, dette gælder også andre og måske modsatte følelser og fornemmelser.

Der er i mange tilfælde parforhold og følelser der ikke bygger på kærlighed som sådan men kan være lige så vigtige og nødvendige karmisk set i forbindelse med begreberne udligning og frigørelse af gamle forhold, men jeg vil her holde mig til begrebet kærlighed i forbindelse med ”opløsningen” af ”dyret” i os.

Der skal ikke herske tvivl om at universel kærlighed er en tilstand der rummer alle aspekter af ”ophøjethed” og en ufattelig ”værens” tilstand, det kan vi læse mange steder og mange mener de selv allerede er der i deres liv og det er jo dejligt, men langt de fleste mennesker er på vej gennem livsprocesser hvis egentlige formål ikke blot er at blive kærlige men mindst lige så vigtigt, at samle viden og erfaring på denne rejse, for at samle denne viden og erfaring må vi nødvendigvis prøve og efterprøve mange oplevelser af behagelige såvel som ubehagelige tilstande.

Grunden til at dette er vigtigt at nævne er at det er et af de punkter hvor vi ofte har besvær ved at være kærlige overfor os selv, tilgive at vi har måttet gå nogle omveje for at lære eller repetere gamle oplevelser.
Vi har været på en meget lang udviklingsvej for at komme dertil hvor vi er i dag og er nu nået dertil, at mange gamle og smertefulde tilstande er nød til at blive repeteret eller gjort synlige for at kunne opløses eller den dybere lære i dem kan blive sandsynliggjort.

Så uanset hvad vi har oplevet hjælper det ikke at have dårlig samvittighed eller hade andre, for at komme videre må vi frigøre meget i os for at blive fri indefra.
Med hensyn til fremtidens parforhold er der mange ting der skal tages i betragtning før vi begynder at dømme eller bedømme de eventuelle parforhold der eksisterer i dag.
De nye parforhold kommer ikke pludseligt ind fra ”sidelinien”, de er som alt andet en proces over flere liv der efterhånden giver en dybere mening i forhold til alle de andre processer vi oplever omkring os.

Efterhånden som vi får en bedre kontakt og oplevelse af os selv som åndsvæsner bliver forståelsen af det liv vi lever som fysiske mennesker også ændret, dette vil automatisk føre os ind i en tilstand hvor vi kan forholde os til en ny ”helhed” og et nyt helhedsbillede, vi vil til at begynde med nok opleve at vi er forbundet med hinanden og måske endda begynde at tænke over hvad denne forbundenhed kan munde ud i, eller ligefrem begynde at søge en forklaring på hvorfor vi har valgt netop som vi har.

Efterhånden som vi oplever samhørigheden og forståelsen af formål, vil vi begynde at lægge de gamle mekanismer bag os, vi vil begynde at se på hvor vi bedst kan støtte hinanden i en atmosfære af respekt, accept og rummelighed.

I gamle dage var det at være partnere oftest en nødvendighed i forhold til det omgivende samfund og vor overlevelse.
Senere kom det ofte til at dreje sig om magt, eller rettere erhvervelse af energi, havde vi ikke mulighed for at leve i et energi flow var vi nødsaget til at hente den fra andre, sådan var det før og sådan er det ofte i dag, kan vi ikke holde på eller modtage vor egen energi må vi nødvendigvis hente den fra vore omgivelser.

Rigtigt mange er i dag klar over at skal vi mediter er det en stor fordel at gøre det i grupper, det samme vil blive forstået i forhold til parforhold og ægteskab, vil vi sammen kunne leve i fuld balance vil vi have adgang til en meget større mængde energi og vil ikke behøve at skulle hente den fra andre, der vil tværtimod blive et overskud til børn og andre.

Det er måske værd at tænke over at 2 personer der sidder i meditation har ca. 24 gange så meget energi at gøre godt med som 1 person og det tal vil stige forholdsmæssigt for hver gang en person slutter sig til gruppen.
Så et parforhold der lever i harmoni, respekt og omsorg for hinanden vil automatisk have mange reserver at gøre godt med.

Ser vi på udtrykket ”åndelige parforhold”, så dækker det oftest forhold der bygger på en viden omkring hvem og hvad vi er inden vi går i inkarnation, fremtidens parforhold vil i kraft af den spirituelle udvikling og den spirituelle indsigt vi efterhånden oplever blive mere og mere almindelige og med tiden en ganske naturlig oplevelse af parforhold/ægteskab og virkeligheden omkring os.

Med hensyn til seksualiteten vil den selvfølgeligt også undergå store forandringer, alene den forståelse vi erhverver os på det spirituelle og energimæssige område vil ændre vores holdning til selve det at bruge vor seksualitet, det er den ene side af det, den anden side ligger i selve energierne og oplevelsen af orgasmen, den energi vi vil kunne bære vil flytte selve orgasmeoplevelsen betydeligt højere op i vor bevidsthed og vor beherskelse af energi og stof vil åbne for andre orgasmeoplevelser og det vil åbne sig for hver enkelt på vejen frem og op.

Erik Abrahamsen Okt. 2018.