Egentligt skulle det være indlysende, at alle er gode nok, alene det at blive født, er et valg vi selv har truffet, godt nok ikke et valg vi kan huske med vor dagsbevidsthed, men et valg vi på et højere plan, selv har været med til at træffe i samarbejde med de forældre, vi bliver født gennem.
Jamen, hvis vi selv har truffet dette valg, skulle der så kunne opstå tvivl om, at alt er som det skal være, ”at vi er gode nok?”, ikke bare gode nok men perfekte!

Vi bliver jo påvirket livet igennem og ikke altid på den mest fremmende måde, som børn skal vi være gode nok til mange forskellige ting, det fortsætte livet igennem og som om dette ikke er nok, kan ”gamle liv ”skinne igennem med de oplevelser der ligger der.
Vi kan også være mere eller mindre påvirket af den angst og usikkerhed der ligger i vore omgivelser og herunder også de gamle traditioner for, at vi alle er syndere og ”ikke gode nok” medmindre….

Janteloven

Man skulle tro, at vi har fået nok af at blive konfronteret med ”Janteloven”, dårlig samvittighed og angst i alle afskygninger, især nu hvor et nyt verdensbillede er ved at træde tydeligere frem og flere og flere mærker en voksende spiritualitet og sult efter konkret viden om de store spørgsmål i livet.

Men realiteterne viser ofte noget andet, selv i de kredse der naturligt nok opstår omkring den indsigt, der begynder at ”skinne igennem” hos den enkelte, opstår en form for gruppedannelse eller måske ligefrem en sekterisk holdning, i forhold til de der er enige og de der ”er udenfor”, ”de der bliver ”frelst” og de der ikke bliver det, de der er ”rigtige” og de der ikke er det!

Egentligt er det blot at fortsætte det almindelige samfunds holdning, vor egen indre angst, Jantelovens og den gammelkirkelige holdning om, at vi ”ikke er gode nok” medmindre…

At søge bekræftelse

Dette er med til at bevirke en søgen efter bekræftelse udenfor os selv, hos ”autoriteter” af mange forskellige arter, autoriteter der bygger på den søgendes mangel på egen autoritet.
Vi kan søge autoritet gennem diverse kanaliseringer, clearvoyante, ”åndelige ”ved bedre” etc. etc.

Intet er mere forkert, når vi ser det i lyset af den spirituelle (åndelige) virkelighed, vi er alle dele af et stort væsen, en stor helhed, vi har alle valgt at løse gammel karma, gamle problematikker, styrke nye sider og meget mere, vi har alle valgt og tilrettelagt den bedste og mest hensigtsmæssige måde, at gøre dette på og ud fra dette kan vi kun være gode nok og frejdigt prøve at udvikle de sider og muligheder vi hver især har, på den bedste måde og på den måde der føles rigtigt for hver enkelt.

Det er vigtigt at forstå, at inden vi inkarnerer som mennesker, hvad enten vi hører til de der går den egentlige menneske udviklingsvej eller vi er her af andre årsager og hvor vi grundlæggende kommer fra, alle har været gennem de mange forskellige udviklingstrin som devaer, engle, rumfolk og andre som vi ikke kender her på jorden.

Det at tage en udviklingsvej gennem menneske princippet er i sig selv en meget stor udviklingsskridt og under ingen omstændigheder mindre fint end at være noget som helst andet.
Der er den største respekt for de ofte meget svære livsprocesser, som mange går igennem her på jorden. Enhver tanke omkring det, at nogle er bedre/finere end andre, er forestillinger der udelukkende hører hjemme i personligheden og egoet, ingen udviklede hjælpere på de indre planer, har skyggen af disse tanker eller ønsker at fremme den slags holdninger, som i sidste ende blot kan forhale hele udviklingsforløbet for den enkelte.

Men, har vi brug for denne proces er der ikke noget galt i det, blot vi tænker over, at vi har et valg!

Illutionernes verden

Det er vigtigt at forstå, at alene de astrale følelses / illusions verdener rummer flere dimensioner, end den verden vi til dagligt omgiver os med og derfor vil virkeligheden kunne anskues fra mange flere sider og på mange flere måder end vi er vant til.
Det fører ofte til misforståelser omkring hvem der har ret og hvem der har uret, hvem ”der er inde” og ”hvem der er ude” og dette fører i sig selv, blot til en masse frustration og vildledning uanset hvor smukt og lyst dette bliver fremført eller pakket ind og uanset hvor mange flotte ord og begreber vi kan ”fylde på”.
Dybest set, kan vi tænke over om det, der bliver fremført samler eller spreder energier og rummelighed af os alle, eller om det deler mennesker op, altså spreder energi.

At egoet har en umådelig magt og kraft er ikke så underligt, det har jo været med os i lang tid og har været vor beskyttelse fra tidernes morgen, så længe at vi kan have meget svært ved, at mærke hvornår egoet med sin indbyggede angst, forhindrer vor intuition i at skinner igennem og dermed gør det vanskeligt at blive ”autentiske”, at blive den vi er og handle som vi selv føler er rigtigt.

Mange mennesker er bange for ikke at være gode nok fordi de bliver forført af medierne, politikerne, den økonomiske verden, skolesystemet, ja der kunne nævnes mange flere sider af samfundet og selv indenfor de kredse der bevæger sig omkring de ”nye” alternative og spirituelle verdensbilleder foregår dette ”forførelsesarbejde” bevidst eller ubevidst.

Gamle erfaringer

At de fleste kan være usikre på hvad der er godt og hvad der kan være mindre godt, er der ikke noget at sige til, da vi jo stadig er underlagt de førnævnte gamle erfaringer, og det meste af den nye viden ofte er ret kryptisk i de flestes øjne, dette hænge ofte sammen med, at vi i den fysiske verden skal hente og omsætte vider der foregår i verdener der opfører sig og ser ud helt anderledes end denne verden, alt efter hvor ”højt oppe” vi henter og ser eller fornemmer de indtryk vi hver især får.

Hvor tydeligt dette kan blive kan vi få en fornemmelse af ved at tænke på den megen snak om året 2012, mange har budskaber der bygger på såkaldte kanaliseringer eller clairvoyance og de fortæller om alt fra undergang til rene paradistilstande.

Året 2012 er som de foregående og de der kommer efter, et år med forandringer, ganske vist forandringer der bliver mere konkrete og mere tydelige og markante alt som året skrider frem.

Blændværk står for fald

For de grupperinger der dyrker magten for magtens skyld, pengene for pengenes skyld, kan det blive et katastrofeår, året hvor magten bryder sammen og det vil selvfølgeligt også gælde ind i de alternative verdener, blændværk vil stå for fald, forførelse vil afsløres og manglende etik vil blive tydeligere, ikke med et slag men oftest stille, roligt og vedholdende.

Modsat vil det betyde, at mange gode tiltag og mange gode tanker vil sætte sig mere tydelige spor og markere sig på alle planer og overalt på jorden.
Årene 2016-18 vil nok blive mere spændende da ”pendulet” til den tid vil svinge klart over til fremskridt og udvikling på den rette måde.

Mange af de superlativer vi bliver overdynget med i dag, vil forandre sig til begreber og handlinger der vil føles meget mere naturlige for den enkelte, begreber vi kan forholde os til og handle efter, på en for den enkelte god og harmonisk måde.

At komme i harmoni med os selv

Ved at komme i harmoni med os selv, bliver vi autentiske og som sådan, bringer vi lys ind i alle bevidsthedslag, såvel som til de mennesker, dyr og natur der er omkring os.

At stræbe efter at blive ”noget” af angst for ikke at ”være noget” vil kun skabe disharmoni. At finde harmoni i sig selv vil skabe sandt lys omkring os selv og dermed vil endnu mere lys opstå, skinne ind i alle legemer hos os selv og dermed også i jordens legemer, til gavn ikke blot for os selv, jorden og alt på jorden men også for den plan for jorden som træder tydeligere og tydeligere frem.

De "Udvalgte"

Mange snakker om ”de udvalgte”, de der er lidt bedre fordi de er ”specielle”, dette er ikke andet end astralt blændværk, der henter energi i en grundlæggende angst for, ikke at være ”specielle”, eller et gammelt begær efter at være ”noget”, vi har alle været mange verdener, steder og tilstande igennem, inden vi af mange forskellige årsager har valgt at inkarnere her på jorden, og med baggrund i den proces jorden er på vej gennem, er ALLE specielle på hver deres måde og ALLE har valgt at løse, påpege og handle netop det som hver især er bedst til, eller har planlagt.

Ved at finde ro i os selv, ved at acceptere os selv, vil der komme så meget ro og harmoni i vore legemer, at vi vil kunne høre sjælens budskab.
Er der ro vil legemerne søge at stille sig i en position, så de alle åbner harmonisk, de vil søge at stille samtlige åbninger ”klokken 12” billedligt talt.

Erik Abrahamsen
Frederikshavn d. 16.2.12