Begrebet beskyttelse er noget der berører os alle hvad enten vi ser gennem det daglige liv med alle de risikomomenter vi er omgivet af, om det blot er det` at låse vor dør eller de mere avancerede beskyttelsesforanstaltninger.
Anderledes er det ikke når talen er om det alternative eller det spirituelle arbejde og liv som flere og flere mennesker bliver en bevidst del af.
Der er sagt mange gode ting men også mange misforståelser og ind imellem misforståelser der kan gøre tingene vanskeligere for os.

Vore hjælpere

For det første er det vigtigt at tænke på, at vi har de hjælpere omkring os som er de bedste og rigtige for enhver lige her hvor vi er i vort liv og livsproces. Jeg ved det ind imellem kan føles som om de (vore hjælpere) er taget på ferie eller er ligeglade men oftes kan en karmisk eller udviklingsmæssig proces være særdeles svær at overskue da den er bundet sammen over et langt forløb i tid og rum.

Det er en af grundene til at det er så vigtigt at blive gode til at "mærke" os selv, blive gode til at lytte til os selv, ja ikke blot vigtigt men direkte nødvendigt i et egentligt bevidst udviklingsarbejde. Sjælen og vore hjælpere vil altid gøre hvad de kan for at korrigere og inspirere til, at vi kan bruge os selv på den højeste frekvens men vort ego vil forsøge at holde os tilbage for enhver pris og den er god til det.

Egoet

Det er et af egoets vigtigeste værktøjer, at skabe angst, angst for forandring eller ved hjælp af mindreværd, manglende selvfølelse etc. Sjælen derimod og dermed også de hjælpere der står til rådighed for os vil altid arbejde og inspirere gennem glæde, nærvær og en indre følelse af ro. Her kan det i sig selv være en rigtig god beskyttelse, at forstå egoets evne til at tilsløre og skjule de budskaber og inspirationer vi kan modtage.

Hvem har ikke oplevet i et roligt og klart øjeblik, at have løsningen af et problem eller en god ide for ganske få sekunder efter at komme i tvivl eller skubbe løsningen fra os som umulig eller "farlig", senere viser det sig, så at havde vi holdt fast i den første indskydelse var tingene eller situationen faldet på plads. Der er ikke noget galt i dette for det er en nødvendig læreproces på enhver udviklingsvej og en nødvendig lektie, at lære inden næste pensum hvis jeg må bruge den terminologi.

Behandlere

Arbejder vi som behandlere eller på anden måde arbejder direkte med andre mennesker, processer eller steder er det klart, at der er en række faktorer der gør sig gældende lige fra beskyttelse af vores energi, beskyttelse mod de skavanker, tankeformer eller følelser der kan "hænge fast" efter en behandling af eller samværd med andre, arbejde med eller forløsning af steder eller områder og i særdeleshed hvis vi arbejder gennem de lavere eller "smådæmoniske verdener".

Her må vi have med i vore betragtninger at der er meget stor forskel på de valg der er truffet af sjælen før vi inkarnerer, samt årsagen til at vi inkarnerer. Er vi her for at ændre gamle mønstre eller arbejde gennem de gamle kirke eller andre grupperinger?
Eller er vi teoretikere eller praktikere?
Hører vi til jordens faste udviklings-gruppe og hvilken Ashramisk gruppe virker vi gennem?

Der kunne skrives meget om dette men reelt betyder det at der vil være stor forskel på hvordan vi oplever og handler i vor dagligdag og i vort mere spirituelle og alternative liv. Der er bestemt ikke noget forkert eller ukorrekt i dette men det vil meget tydeligt afspejle sig i vore valg og handlinger også som behandlere og undervisere og dermed også i den form og af hvem vi kan få den beskyttelse af og gennem.

Bygge op, rive ned

Arbejder vi gennem nogle lavere og mere konflikt eller konfrontations udsatte verdener gælder nogle mere specifikke regler og tiltag men det vil jeg komme ind på senere i artiklen.
Jeg ved det er meget brugt at bygge beskyttelse tankemæssigt op omkring sig og det er klart, at det vil kunne beskytte til en vis grad men den form for beskyttelse fører nogle problemer med sig som kan være mere problematiske en det, de skulle beskytte mod.

At se for sig, at man bygger en mur, et æg eller anden form for beskyttelse er reel nok da den vil blive bygget op af æterisk materie men problemet her er at denne mur kan forhindre visse æteriske affaldsstoffer fra at blive frigjort fra det fysisk/æteriske legeme og være en medvirkende årsag til forringet helbred og udrensning.

Et andet problem er, at det er nemt at bygge æterisk (og andet) stof men mere problematisk, at nedbryde dette stof da det kræver en anden form for konkret samarbejde med de devaverdener der står for opbygning og nedbrydning af stof hvadenten det er fysiske, æteriske, astrale eller mentale stoffer.

Hovedet i lyset

Min anbefaling vil altid være at benytte bøn og det vi kalder "At holde hovedet i lyset", det vil sige, at kan vi holde en tanke eller forestilling om, at stå i lyset af vor vejleder, Jesus, engle eller hvem vi bruger og som vi føler det er naturligt, at bruge som vor "øverste" vejleder. Dette vil være forskelligt fra person til person blandt andet alt efter hvilken stråle, Asram etc. vi virker og arbejder gennem.

En konkret bøn

En bøn som jeg kan anbefale og selv har fået i sin tid lyder som følger:
"Kære Kristus, jeg beder om beskyttelse af alle mine legemer af dit kegleformede hvide lys".
Se` for dig, at du står i et kegleformet lys med spidsen i det punkt som du oplever er centreret i din vejleder / beskytter men det er også muligt du selv har lyst til, at skabe din egen bøn i samråd eller inspiration ved din egen kilde.
Denne form for beskyttelse har ingen "bivirkninger" i negativ retning men kan lukkes når du er færdig med dit arbejde.

Fremmedlegemer

En anden ting i forbindelse med beskyttelse er vort behandlingssted eller vort hjem hvis vi behandler hjemme, samt de personer der ellers opholder sig på stedet. Det er altid muligt at overtage "fremmedlegemer" fra andre mennesker eller steder især hvis vi er disponible for det og med disponibel mener jeg ikke har optimal beskyttelse som for eksempel ved stress eller sygdom etc.

Udrensning

En måde at opnå optimal beskyttelse på kan være ved, at rense ud eller få renset ud efter de "normale" procedurer altså åbne stedet, rense ud og fordele det der skal fordeles de respektive steder, opbygge de indre resurser og muligheder og til slut at lukke og forsegle stedet og her er det altid vigtigt at sætte ildportaler ved alle ind og udgange. Det lyder måske noget besværligt men er vigtigt for ikke at få åbnet op for eller tiltrække noget der måske kan blive endnu mere problematisk end det vi i første omgang rensede ud for eller ønskede at lukke af for.

Det er en mulighed at henvende sig til "Den frie universelle kirke" (Liberal katolsk kirke) som ofte kan udføre en stor del af dette arbejde selv om de ikke ser eller kontakter de strukturer der måtte være på stedet.

Modstandskræfter

En anden situation er i de tilfælde hvor vi arbejder med direkte konfrontationer af karakter som modstandskræfter og lignende, her er en helt anden form for beskyttelse nødvendig idet vort nakkecenter vil være et meget sårbart sted og et sted der kan udsættes for direkte påvirkning og som følge heraf vil det nærmest være en selvfølge, at have en med sig der kan (og tør) "beskytte bagud".
På en måde kan man sammenligne dette arbejde med en røgdykkers der går ind i en brændende bygning, som sikkerhed er der altid en der har fat i sikkerhedslinen og kan træde til hvis det bliver nødvendigt.

Her er det vigtigt at forstå, at modstands-kræfterne er det de er, nemlig MODSTAND som et vigtigt og uundværligt værktøj for overhovedet at kunne udvikle og træne os, så jo mere vi åbner op for, jo mere træning (modstand) vil vi tiltrække og selvfølgeligt vil der også blive stillet hjælp og inspiration til rådighed men der er stor forskel på modstandskræfter og reelt mørke kræfter/dæmoner.

Problemet med nakkecentret er, at det generelt fungerer som det skal og er beskyttet men kommer vi ud for en kraftig forskrækkelse eller noget angstprovokerende vil dette center "Åbne" og blive sårbart og vil dermed kunne "invaderes" og benyttes af uønskede strukturer eller vi kan uforvaret komme til at tilltrække uønskede energier.

Viden

Til slut kan jeg ikke lade være med at nævne at en rigtig god beskyttelse er VIDEN, jo mere og bedre viden man har, jo mindre er risikoen for at komme i en situation hvor man mister kontrollen.

Erik Abrahamsen
Oktober 07.