2012 / 4- 5. Dimension

(Skrevet i 2008 som led i debatterne omkring året 2012 og de skrækscenarier og fantasier der florerer så mange af)

Som det gælder med alt andet jeg skriver vil jeg bede dig om ikke, at tage det efterfølgende for gode varer uden at føle efter i dig selv om det vækker genklang og forståelse og vurdere ud fra hvad du føler, er logik og fornuftig.

Der er nok ingen tvivl om, at er der noget der kan påkalde sig opmærksomhed i mange forskellige kredse og alternative retninger i denne tid, så er det årstallet 2012 og begreberne 4. og 5. dimension.
Er der noget der kræver viden, logik og jordforbindelse, så er det blandt andet i forbindelse hermed.

Angst

Jeg er stødt på mange fortolkninger, som for eksempel at de ”udvalgte” sammen med jorden vil blive ”flyttet” til et andet solsystem, de udvalgte vil blive afhentet af ”rumfolket” eller de ”ikke udvalgte” vil blive bortvist til en anden planet, mulighederne er mange men fælles for de fleste er, at der i kølvandet af dem opstår meget angst, separation, dramatik og håb om ”frelse” gennem det, at være blandt de ”udvalgte, alt sammen noget der modvirker en sund, kærlig og ”logisk” udvikling gennem denne fase eller periode af jordens og menneskets udvikling.

At samme udvikling indeholder muligheder og hændelser som langt overstiger de flestes daglige forestillinger og begrebsverden skal ikke være nogen hemmelighed og de fleste ”historier” og fejltolkninger sker jo (trods alt) på grund af korte eller længere astrale (følelseslegemet) projektioner og oplevelser, dette skal ses i lyset af, at dette ”legeme” også bliver kaldt illutions-legemet idet vi er i stand til at skabe billeder med mere alene ud fra vort begær, ønsker eller det modsatte, samtidigt er det også et af de legemer hvor chancen/risikoen for at møde afdøde og mange andre ”livsformer” er stærkt til stede.

Det er ingen hemmelighed at der sker og er sket meget som i sig selv har været medvirkende årsag til misforståelser og fejltolkninger og set isoleret kan se anderledes ud end tilfældet rent faktisk er og da astrallegemet sammen med andre legemer rummer/gemmer gamle billeder af fortidige hændelser og udviklinger er mulighederne for fejltagelser og fejlfortolkninger kraftigt til stede.

Smertefri løsninger

Ydermere er det bestemt ikke alle afdøde der er lige afklaret med sig selv og for nogles vedkommende er ønsket om ”at være med” så stort, at man ikke viger tilbage for at benytte kendte identiteter for at blive godtaget eller for at blive taget alvorligt og da mange nulevende mennesker samtidigt, så stærkt ønsker en anden virkelighed eller smertefrie løsninger er der nærmest frit spil på alle tangenter.

Under 2.verdenskrig og den efterfølgende ”kolde krig” var der så stor risiko for en større katastrofe som for eksempel atomkrig og jeg husker stadig min tidlige ungdom og dens angst for en atomkrig som de fleste absolut regnede for mere end en mulighed, snarere en reel fare og kun et spørgsmål om hvornår.

At dette var en reel fare resulterede i, at der omkring jorden i denne periode fra anden side blev forberedt en evakuering af sjæle og truffet andre større arrangementer som der heldigvis ikke blev brug for men billederne og oplevelserne af disse tiltag ligger stadig gemt i jordens bevidsthedslag og vil kunne ses/opleves ved ukontrollerede eller ukritiske ”kig” ind i disse hukommelseslag og dermed er der en klar mulighed for en fejlfortolkning af fortid og nutid.

En af mange

At der bliver snakket meget om, at jorden skal flytte til et andet sted i universet kan muligvis hænge sammen med at, en stor del sjæle har valgt at fortsætte endnu en udviklingsperiode i denne tyngde som jorden er ved at forlade og derfor har valgt at forlade jorden til fordel for nogle andre steder der stadig en rum tid vil kunne opfylde disse kriterier, der er altså ikke på nogen måde tale om at blive kasseret eller fundet for lette men udelukkende om sjælsvalgte muligheder for yderligere udvikling og erfaringsdannelse.

Jorden er i sig selv blot en` af en gruppe planeter der følger en nøje tilrettelagt plan i et meget tæt samarbejde og symbiose, det samme gælder solsystemet, så alene af den grund vil en flytning være urealistisk og ulogisk, men derfor kan vi godt opleve at tiden som begreb, vil kunne opfattes lidt anderledes end vi pt. oplever den, med tiden vil vort syn også blive ændret en smule, så det vi ser til dagligt nærmest vil udvide sig, så det vi nu oplever som skygger vil blive mere virkeligt, her tænker jeg blandt andet på de sporadiske oplevelser af de verdener vi er omgivet af.

2012

Hvad vil der så ske i 2012 vil du måske nok spørge og dertil vil jeg blot svare; det samme som sker nu, energierne vil hæve deres intensitet ganske som det sker nu, mennesker vil begynde/fortsætte med, at stille spørgsmål omkring gamle fastlåste normer videnskabeligt, kirkeligt og samfundsmæssigt, flere og flere mennesker vil få oplevelser der ikke passer overens med det nu engang vedtagne og flere og flere vil tage deres eget liv op til revision.

Dimensionerne

Hvad så med dimensionerne? Vi skal jo hæve os op i nogle andre dimensionslag, ja det skal vi godt nok og det vil sige at vi efterhånden vil blive mere og mere bevidste i henholdsvis 4. dimension og 5. dimension og hermed menes i første omgang, at vi vil blive meget mere bevidste omkring vore følelses og tankeverdener.
Vi vil meget mere end nu kunne arbejde med begreber som ”karakterudvikling” altså det at tage ansvar for hvad vi føler og tænker og måden vi påvirker vore omgivelser og verden på, vi vil i stigende grad erkende at ”stof følger tanke” hvorved vi så at sige, begynder at ”blive herrer i eget hus” og det er vel ikke så ringe endda.

Rumfolk

Hvad så med rumfolk og flyvende tallerkener, vil de komme og vise sig? Jo da, det vil de og det har de gjort længe, men intensiteten i besøgende vil blive større og på et tidspunkt vil et mere åbent samarbejde blive en selvfølge og det er der ikke noget unaturligt i, da vi jo alle er her på jorden i en længere eller kortere periode i forbindelse med vor udvikling og erfaringsdannelse, mennesker der følger jordens udvikling fra begyndelsen vil i sagens natur have sværere ved at huske tiden før ankomsten, hvorimod de der har været her kortere tid eller ”kun” har valgt en mere ”overfladisk” udvikling/uddannelse, har nemmere ved at huske eller reagere på disse påvirkninger, det samme gælder den store gruppe som ikke hører til ”jordens faste udviklingshold”, men er her som inspiratorer, reformatorer eller som ”speciallærere” i den ene eller anden kategori, de vil have ret nemt ved at reagere på tanken om rumfolk etc.

"Gæsterne"

Forholdet procentmæssigt mellem de faste ”jordboer” og ”gæster” er ca. således: 74-76 % af jordens beboere har fulgt udviklingen fra begyndelsen og de resterende ca. 24-26 % er her af årsager der er meget forskellige, også i tid og rum.

At det skulle være finere at være ”udefra” som man kan få en fornemmelse af ved, at læse om de forskellige opfattelser er på ingen måde rigtigt idet den gruppe der har gået med hele vejen har valgt netop dette for, at modtage den ultimative udviklings mulighed og mange som ikke har fulgt denne udvikling har måske ”kun” valgt, at arbejde med nogle få aspekter ligesom de der har konkrete opgaver kan have opgaver der strækker sig over meget lang tid eller relevant kort tid. Nogle kan være ”flere steder” eller har forskellige arbejdsgivere som man skifter mellem alt efter de energier der på de givne tidspunkter er gældende.

Afvikling

Et problem som går igennem næsten alle aspekter af den udvikling mennesker går gennem lige nu er logisk nok egoets behov og begær for opmærksomhed som (lige som meget andet) bliver forstærket da det er inde i en ”afviklingsfase” hvorved angsten for at miste sig selv også bliver forstærket og dette set i relation til de forstærkede oplevelser af de astrale verdener og disses funktioner herunder vort behov og begærs indvirkning på de mekanismer som vi mest kender som maya, altså de oplevelser som vi så at sige, bygger op netop gennem og ved hjælp af astrale mekanismer.

Er behovet til stede vil vi kunne opbygge billeder og oplevelser som virker virkelige nok men bestemt ikke er det og det er en af grundende til, at konkret viden og selvindsigt er så vigtige ligesom modet til at være kritisk overfor egne oplevelser.

Åndeligt/åndet

Det kan være godt engang imellem, at tænke på at grænsen mellem åndelighed og åndethed ikke er så forfærdelig stor men, at der er en stor forskel i værdien.

Erik Abrahamsen
Maj 2008